Vidmar, Jože
[#16] The role of programmed kinesiological recreation in functional therapy of ankylosing spondylitis
Mesto programirane kineziološke rekreacije v funkcionalnem zdravljenju bolnikov z ankilozirajočim spondilitisom
Štihec, Jože; Cankar, Franc; Strel, Janko
[#15] Motorically most successful pupils' opinion on some pedagogic qualities of teachers carrying out the process of sports education
Mnenja motorično najuspešnejših učencev o nekaterih pedagoških kvalitetah učiteljev, ki vodijo proces športne vzgoje
Štihec, Jože; Kovač, Marjeta
[#14] The influence of an experimental programme of physical education on the development of some morphologic and motor dimensions of 8 year old pupils
Vpliv eksperimentalnega programa vadbe na razvoj nekaterih morfoloških in motoričnih dimenzij 8 letnih učencev in učenk
Šibila, Marko
[#13] Reliability and factor validity of some tests of basic and specific handball motorics of junior players
Zanesljivost in faktorska veljavnost nekaterih testov osnovne in specifične rokometne motorike pri najmlajših rokometaših
Pustovrh, Janez
[#12] Correlation of some indicators of social stratification with the competitive quality of ski-runners
Povezanost nekaterih indikatorjev socialne stratifikacije s tekmovalno kvaliteto smučarjev tekačev
Pirc, Miran
[#11] Analysis of some motor abilities and sports knowledge of secondary school pupils
Analiza nekaterih motoričnih sposobnosti in športnih znanj v 1. razredu gimnazije
Leskošek, Bojan; Bohanec, Marko; Rajkovič, Vladislav; Šturm, Jože
[#10] Expert system for evaluating children's sports talents
Ekspertni sistem za ocenjevanje športne nadarjenosti otrok
Koprivnjak, Tomislav
[#9] The relation between some dimensions of the social status of the parents and the children's attitude to physical education and sport
Povezanost med dimenzijami socialnega statusa staršev in stališči njihovih otrok do športne vzgoje in športa
Jošt, Bojan
[#8] Some model characteristics of ski jumpers found with the standard procedure and with a method of expert modelling
Nekatere modelne značilnosti smučarjev skakalcev, ugotovljene po standardnem postopku in z metodo ekspertnega modeliranja
Jošt, Bojan; Strojnik, Vojko
[#7] Ski jump parameters' measurement reliability on a tensiometric force plate and specific measurement plate
Zanesljivost ugotavljanja kinematičnih parametrov odskoka smučarjev skakalcev na tenziometrijski in specifični merilni deski
Čuk, Ivan; Novak, Doljana; Bolkovič, Toni; Vajngerl, Branka
[#6] A computer supported system of primary selection of children in sports gymnastics
Računalniško podprt sistem začetnega izbora otrok za športno gimnastiko
Čoh, Milan; Terčelj, Milan; Bizjak, Ivan; Fajfar, Peter
[#5] Physical parameters of start acceleration
Fizikalni parametri startne akceleracije
Čoh, Milan
[#4] Latent dimensions of take-of power
Latentne dimenzije odrivne moči
Agrež, Franc
[#3] Corelation between laterality of the extremities and their sequential velocity
Povezanost lateralnosti okončin z njihovo sekvencionalno hitrostjo
Agrež, Franc
[#2] The influence of directed motor activity on morphologic and motor dimensions of adults
Vpliv usmerjenih motoričnih programov na morfološke in motorične dimenzije odraslih oseb
Šturm, Jože
[#1] Antropological kinesiology – a possible approach in designing sport science
Antropološka kineziologija - eden od mogočih pristopov k zasnovi znanosti v športu