Šugman, Rajko; Bednarik, Jakob
[#39] Clubs - the bridge between eastern and western European models of sports
Športna društva - most med vzhodno-evropskim in zahodno-evropskim modelom športa
Štrumbelj, Boro; Strojnik, Vojko; Bednarik, Jakob; Kapus, Venceslav
[#38] A comparision between front crawl and butterfly start
Primerjava med štartnim skokom kravl in delfin
Strojnik, Vojko
[#37] Taxonomic structure of entities in the take-off power space
Taxonomska struktura entitet v prostoru odrivne moči
Rausavljevič, Nikola; Katić, Ratko; Žvan, Milan; Viskić, Nataša
[#36] Comparative analysis of structural transformations of motor dimensions of seven yaer old male and female pupils
Primerjalna analiza strukturnih sprememb motoričnih dimenzij sedemletnih učencev in učenk
Lešnik, Blaž; Žvan, Milan
[#35] Assessing the morphologic, motoric and psychologic status of young boys in alpine skiing based on expert modelling
Ocenjevanje morfološkega, motoričnega in psihološkega statusa mlajših dečkov v alpskem smučanju na podlagi ekspertnega modeliranja
Kugovnik, Otmar; Nemec, Bojan; Pogačar, Tomaž; Čoh, Milan
[#34] Measurement of trajectories and ground reaction forces in alpine skiing
Merjenje trajektorij in reakcijskih sil podlage pri alpskem smučanju
Kapus, Venceslav; Štrumbelj, Boro; Leskošek, Bojan; Bednarik, Jakob; Šajber, Dorica
[#33] An extended twenty-two tests system for identifying children talented for swimming
Razširjeni dvaindvajset testni sistem za idetifikacijo otrok, talentiranih za plavanje
Bednarik, Jakob; Petrović, Krešimir; Šugman, Rajko
[#32] Funding of Slovenian sport during transition
Financiranje športa v Sloveniji v obdobju tranzicije
Ambrožič, Franci
[#31] Linear and non-linear morphology structure models
Linearni in nelinearni modeli strukture morfologije