Dželalija, Mile; Rausavljević, Nikola; Jošt, Bojan
[#86] Relationship between jump length and the position angle in ski jumping
Razmerje med dolžino skoka in kotom skakalca pri smučarskih skokih
Dželalija, Mile; Rausavljević, Nikola; Žvan, Milan
[#85] Influence of body mass on performance in downhill skiing
Vpliv telesne mase smučarja na njegov rezultat pri smuku
Šugman, Rajko; Leskošek, Bojan; Jošt, Bojan; Rauter, Martina
[#84] A sample based membership analysis of sports clubs in Slovenia
Vzorčna analiza članstva v športnih društvih v Sloveniji
Burnik, Stojan; Doupona Topič, Mojca
[#83] Some socio-demographic characteristics of the Slovenian mountaineers and their motives for mountaineering
Nekatere socialno-demografske značilnosti slovenskih gornikov in motivi za gorniško dejavnost
Pišot, Rado; Zurc, Joca
[#82] Influence of out-of-school sports/motor activity on school success
Vpliv izvenšolske gibalne/športne aktivnosti otrok na učni uspeh
Jurak, Gregor; Strel, Janko; Kovač, Marjeta
[#81] Changes in the latent structure of motor space of boys during puberty
Spremembe v latentni strukturi motoričnega prostora dečkov v obdobju pubertete
Jereb, Blaž; Karpljuk, Damir; Burnik, Stojan
[#80] Heart rate responses to uphill walking in 9- to 10-yr old boys and girls
Frekvenca srca 9 in 10-letnih dečkov in deklic pri hoji navkreber
Kapus, Jernej; Ušaj, Anton; Kapus, Venceslav; Štrumbelj, Boro
[#79] Influence of reduced breathing during intense front crawl swimming on some respiratory and metabolic values in blood
Vplivi zmanjšanega dihanja med intenzivnim plavanjem kravla na nekatere dihalne in metabolne kazalce v krvi
Supej, Matej; Kugovnik, Otmar; Nemec, Bojan
[#78] Kinematic determination of the beginning of a ski turn
Kinematična definicija začetka smučarskega zavoja
Šibila, Marko
[#95] Presentation of the doctoral dissertation "Analysis of loading and effort of wing players in team handball" (Primož Pori, Ph.D.)
Predstavitev doktorske disertacije "Analiza obremenitev in napora krilnih igralcev v rokometu" (dr. Primož Pori)
Vučković, Goran; Dežman, Brane; Erčulj, Frane; Kovačič, Stanislav; Perš, Janez
[#94] Comparative movement analysis of winning and losing players in men's elite squash
Primerjalna analiza gibanja zmagovalcev in poražencev pri vrhunskih igralcih squasha
Videmšek, Mateja; Karpljuk, Damir; Štihec, Jože; Kropej, Veronika L.
[#93] Comparison of efficiency of two training programmes for developing selected motor abilities of children in kindergarten
Primerjava učinkovitosti dveh programov vadbe za razvoj izbranih gibalnih sposobnosti otrok v vrtcu
Pori, Primož; Šibila, Marko
[#92] Basic kinematic differences in arm activity between two types of jump shot techniques in handball
Primerjava delovanja roke pri dveh različnih tehnikah strela v skoku pri rokometu
Pistotnik, Borut
[#91] Share of male body dimensions in flexibility results obtained by gravity goniometer
Delež razsežnosti telesa moških v rezultatih gibljivosti dobljenih z gravitacijskim goniometrom
Pinter, Stanislav; Smrdu, Maja
[#90] Comparison of value system between Slovene olympic athletes and national football team
Primerjava vrednotnega sistema slovenskih olimpijskih športnikov in nogometnih reprezentantov
Kalar, Živa; Videmšek, Mateja; Zavrl, Nevenka
[#89] Analysis of fine motor tests in five- to six-year old children
Analiza testov fine motorike pri pet- do šestletnih otrocih
Li Hong, Hsu
[#88] For the love of the game: reconsideration of the amateurism in sport
Za ljubezen do športa: ponovna preučitev amaterizma v športu
Bala, Gustav
[#87] Quantitative differences in motor abilities of pre-school boys and girls
Kvanititativne razlike v motoričnih sposobnostih predšolskih dečkov in deklic