Zurc, Joca; Pišot, Rado; Strojnik, Vojko
[#120] Gender differences in motor performance in 6.5-year-old children
Razlike med spoloma v motorični učinkovitosti pri šest in pol letnih otrocih
Tilinger, Pavel; Kovar, Karel; Hlavata, Petra; Lejčarova, Alena
[#119] Analysis of placement in employment of graduates of the Faculty of physical education and sport at Charles university in employment
Analiza zaposlovanja diplomantov Fakultete za telesno vzgojo in šport iz Karlove univerze
Ostrowska, Božena; Domaradzki, Jaroslaw; Rožek-Mroz, Krystyna
[#118] Differentiation and sexual dimorphism of children's morphological features against a background of practising swimming
Diferenciacija in spolni dimorfizem v morfoloških značilnostih otrok v odvisnosti od treniranja plavanja
Jurak, Gregor; Kovač, Marjeta; Strel, Janko; Starc, Gregor
[#117] Academic opportunities for talented athletes in slovenian secondary schools
Učne možnosti perspektivnih športnikov v slovenskih srednjih šolah
Hsu, Li-Hong
[#116] Revisiting fair play: cheating, the "good foul" and sport rules
Še en pogled na fair play: goljufanje, "dober prekršek" in športna pravila
Harasin, Dražen; Milanović, Dragan
[#115] Differences between the best olympic results and the world's best results achieved in the olympic years in throwing events in athletics
Razlike med najboljšimi olimpijskimi in svetovnimi rezultati v atletskih metalnih disciplinah v olimpijskih letih
Černohorski, Branimir; Pustovrh, Janez
[#114] Analysis of correlation between scores of performance factors in cross-country skiers obtained by various methods of determination of weights in expert modelling
Analiza povezanosti ocen dejavnikov uspešnosti smučarjev tekačev dobljenih na podlagi različnih metod določanja uteži pri ekspertnem modeliranju
Bala, Gustav; Sabo, Erne; Popović, Boris
[#113] Relationship between motor abilities and school readiness in preschool children
Odnos med motoričnimi sposobnostmi predšolskih otrok in njihovo pripravljenostjo za šolo
Zaletel, Petra; Tušak, Maks; Tušak, Matej; Zagorc, Meta
[#128] Analysis of differences in the self-concept of sport dancers compared to other top-level athletes and non-athletes of both genders
Analiza razlik v samopodobi plesalk in plesalcev športnega plesa ter primerjava z drugimi športniki in nešportniki obeh spolov
Starc, Gregor
[#127] Two sides of the same coin: skiing and football in the Slovenian nation-building process
Dve strani istega kovanca: smučanje in nogomet v procesu izgradnje slovenske nacije
Pustovrh, Janez
[#126] Analysis of the correlation between the variables determining competition performance in cross-country skiing
Analiza povezanosti med spremenljivkami, ki določajo tekmovalno uspešnost v smučarskem teku
Pejčić, Aleksandra; Malacko, Julijan
[#125] The ontogenetic development of morphological characteristics and motor abilities of boys and girls in early elementary school
Ontogenetski razvoj morfoloških značilnosti in motoričnih sposobnosti dečkov in deklic v prvih letih osnovne šole
Lei, Wen-Guu
[#124] An analysis of the STP marketing, marketing strategy and business philosophy of the brother elephants professional baseball club
Analiza STP trženja, tržne strategije in poslovne filozofije profesionalnega baseballskega kluba Brother elephants
Lasan, Mirjam; Pažanin, Ratomir; Pejčić, Aleksandra; Katić, Ratko
[#123] The mechanisms of morphological-motor functioning in male primary school first-to fourth-graders
Mehanizmi morfološko-motoričnega delovanja pri učencih od 1. do 4. razreda osnovne šole
Kapus, Jernej; Ušaj, Anton; Kapus, Venceslav; Štrumbelj, Boro
[#122] The influence of training with reduced breathing frequency in front crawl swimming during a maximal 200 metres front crawl performance
Vpliv vadbe z zmanjšanim številom vdihov med plavanjem na sposobnost premagovanja maksimalnih naporov pri 200 metrov kravl
Carvajal-Sancho, Adriana; Moncada-Jiménez, José
[#121] The acute effect of an energy drink on the physical and cognitive performance of male athletes
Akutni učinek energetskega napitka na telesne in kognitivne sposobnosti športnikov