Jakšić, Damjan; Cvetković, Milan
[#181] Reliability of tests for assessing explosive strength in physical education students: how reliable are they and how can the proper one be choosen?
Zanesljivost testov za ugotavljanej eksplozivne moči pri študentih športne vzgoje: kako zanesljivi so in kako izbrati ustrezne?
Medišauskaité, Vilma; Blahutková, Marie; Laskiené, Skaisté; Sebera, Martin
[#180] Self-esteem in adolescent basketball players; gender and age involvement
Samozavest košarkarjev v adolescenci: vpliv spola in starosti
Valant Velepec, Anja; Tušak, Matej; Tušak, Maks; Pori, Maja
[#179] Correlation of motor abilities and aerobic conditioning with personality traits of soldiers in a battle unit of the Slovenian armed forces
Povezanost gibalnih sposobnosti in aerobnih značilnosti z osebnostnimi la[s]tnostmi v bojni enoti slovenske vojske
Erčulj, Frane; Bračič, Mitja
[#178] Differences in the development of the motor abilities of young elite European and Slovenian female basketball players
Razlike v razvitosti motoričnih sposobnosti vrhunskih (top) evropskih in slovenskih mladih košarkaric
Maleš, Boris; Žuvela, Frane; Kuna, Danijela
[#177] Integration of throwing ability into the morphological –motor system of seven-year-old athletic school attendants
Integracija sposobnosti meta v morfološko-gibalni sistem sedemletnih udeležencev atletske šole
Peternelj, Branko; Škof, Branko; Strel, Janko
[#176] Academic achievement of pupils in sport classes: pupils attending sport classes have higher final grades, but ...
Učni uspeh učencev v športnih oddelkih: učenci iz športnih oddelkov imajo višje končne ocene, vendar ...