Volume 10, No. 1

Authors: Kajtna, Tanja; Tušak, Matej

Some psychological studies of high risk sports

Nekatere psihološke študije rizičnih športov

Abstract (English)

This article attempts to present some psychological studies of high risk sports and athletes that engage in them on a top level. We define high risk sports as »any sport where one has to accept a possibility of severe injury or death as an inherent part of the activity« (Breivik, 1995), the reviewed studies present the personality and sensation seeking characteristics of high risk sports athletes. We define the sports that can be classified into this category of sports, deal with the term used to describe these sports, and also present the findings of existing international studies of these sports and two studies conducted on Slovene sample. In addition, we present which findings are confirmed by several studies (the most common finding is that high risk sports athletes are high sensation seekers and most studies find them to be extraverted) and which findings are contradictory (contradictions often refer to whether we can study all high risk sports athletes as one homogenous group or should rather separate them according to specific sports). We also elaborate on methodological aspects (low number of participants, few studies with female participants) of the reviewed studies and some other problems, and suggest some aspects for further research.

Keywords (English)

high risk sports, extreme sports, high risk sports athletes, personality, sensation seeking

Abstract (Slovenian)

V članku poskušamo prikazati nekatere psihološke študije rizičnih športov in športnikov, ki se z njimi ukvarjajo na vrhunskem nivoju. Rizične športe smo definirali kot "športe, pri katerih je potrebno računati z možnostjo hujše poškodbe ali smrti, ki sta sestavni del aktivnosti" (Breivik, 1995), pregledane študije pa predstavljajo predvsem raziskave osebnosti in potrebe po dražljajih pri športnikih rizičnih športov. Definirali smo športe, ki jih lahko opredelimo kot rizične, predstavili izraze, s katerimi tovrstne športe opredeljujemo in nato predstavili izsledke študij s tega področja, najprej tujih in nato še dveh slovenskih. V nadaljevanju smo povzeli rezultate, ki so jih potrdile različne študije (številni raziskovalci ugotavljajo, da imajo športniki rizičnih športov visoko izraženo potrebo po dražljajih, večina študij tudi ugotavlja, da so ekstravertirani), nato pa smo predstavili še rezultate, ki so si v študijah nasprotujoči (tako obstajajo dvomi o tem, ali lahko športnike rizičnih športov raziskujemo kot homogeno skupino ali jih moramo ločevati glede na posamezne športe). Ogledali smo si tudi metodološke vidike študij (nizko število preizkušancev, v študijah običajno sodelujejo samo moški udeleženci) ter predlagali nekatere možne vidike za nadaljnje raziskova

Keywords (Slovenian)

rizični športi, ekstremni športi, športniki rizičnih športov, osebnost, potreba po dražljajih

Complete article in PDF format

complete article