Volume 10, No. 1

Authors: Wen-Guu, Lei; Chung-Jong, Lee

An assessment of the participation status and attitudes toward recreational activities of senior high school students in taipei

Ocena udeležbe in odnosa srednješolcev višjih letnikov v taipeiju do rekreativnih dejavnosti

Abstract (English)

The purpose of this study was to investigate the participation and attitudes toward recreational activities of senior high school students in Taipei, Taiwan. Three questionnaires were used to collect data in this study. The descriptive statistic methods (mean, percentage rank, the Pearson Product Moment Correlation, and t-test) were used to analyse the data (p<.05). The results found in this study were: a) students scored higher in their desires to participation than their actual participation in recreational activities; b) there was a significant relationship between students’ GPA in physical education and actual participation; c) there was also a significant relationship between students’ GPA in physical education class and their attitudes; d) there was a significant relationship between desired participation and the attitudes toward recreational activities; and e) there was a significant relationship between actual participation and attitudes. Researchers concluded that there were some reasons preventing the students from participating in recreational activities, but students still expressed positive attitudes toward recreational activities.

Keywords (English)

recreation, high school students, attitudes, participation, Taiwan

Abstract (Slovenian)

Namen te raziskave je bil raziskati udeležbo in odnos starejših srednješolcev iz Taipeija v Tajvanu do rekreativnih dejavnosti. Podatke smo v okviru te raziskave zbirali s tremi vprašalniki. Podatke (p<.05) smo analizirali z opisnimi statističnimi metodami (povprečje, stopnja odstotka, Pearsonov korelacijski koeficient - Pearson Product Moment Correlation in t-test). Rezultati so bili naslednji: a) željo po udeležbi so učenci navedli pogosteje, kot pa so dejansko v rekreativnih dejavnostih sodelovali; b) med povprečjem ocen učencev pri športni vzgoji in njihovo dejansko udeležbo v aktivnostih smo ugotovili pomembno razmerje; c) prav tako je bilo opredeljeno pomembno razmerje med povprečjem ocen učencev pri športni vzgoji in njihovim odnosom; d) pomembno razmerje je bilo ugotovljeno tudi med želeno udeležbo in odnosom do rekreativnih dejavnosti; in e) razmerje med dejansko udeležbo in odnosom je bilo pomembno. Raziskovalci so ugotovili, da obstajajo določeni razlogi, ki učencem preprečujejo udeležbo v rekreativnih dejavnostih, toda učenci imajo kljub vsemu pozitiven odnos do rekreativnih dejavno

Keywords (Slovenian)

rekreacija, srednješolci, stališča, udeležba, Taiwan

Complete article in PDF format

complete article