Volume 10, No. 1

Authors: Ilves, Kristiine; Jürimäe, Toivo

Relationship between physical fitness and physical activity in middle-aged females, measured by different questionnaires

Z različnimi vprašalniki merjena povezanost med telesno pripravljenostjo in telesno aktivnostjo pri ženskah srednjih let

Abstract (English)

The aims of this study were to determine the reliability of Physical Fitness Questionnaire (FFBMot), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and rating of perceived exercise capacity scale (RPC), and to investigate the relationships between the results of the questionnaires and the measured motor abilities using Eurofit for Adults tests. The subjects (N=51) of this study were 40-59 years old female teachers and coaches. Body height and mass were measured and body mass index calculated. Body fat percentage was measured using bioelectrical impedance analysis. Physical fitness, physical activity and maximal exercise capacity were assessed using questionnaires. Questionnaires were used twice with one week interval for presenting reproducibility. Handgrip strength, flexibility, plate tapping and 2 km walking test were used to assess motor abilities. Reproducibility coefficients of FFB-Mot were quite high, ranging from r = 0.51 to 0.96. IPAQ reproducibility was moderate (r = 0.01 - 0.78) and RPC reproducibility was ranging from r = 0.51 to 0.74. The study showed that questionnaires’ repeatability was high for non-physical education teachers. Test FFB-Mot had a good repeatability, while repeatability of IPAQ was moderate. The correlations of physical activity measured by different questionnaires and Eurofit tests results were moderate.

Keywords (English)

physical fitness, physical activity, middle-aged women

Abstract (Slovenian)

S študijo smo želeli ugotoviti zanesljivost vprašalnika o telesni pripravljenosti (Physical Fitness Questionnaire; FFD-Mot), mednarodnega vprašalnika o telesni aktivnosti (International Physical Activity Questionnaire; IPAQ) in lestvico za oceno zaznane možnosti za vadbo (RPC), ter raziskati razmerja med rezultati vprašalnikov in izmerjenimi gibalnimi sposobnostmi z uporabo testa Eurofit za odrasle. V študiji je sodelovalo 51 učiteljic in trenerk, starih med 40 in 59 let. Merjeni sta bili telesna višina in masa ter izračunan indeks telesne mase. Odstotek telesne maščobe je bil izmerjen z uporabo bioelektrične impedančne analize. Telesna pripravljenost, telesna aktivnost in maksimalna zmožnost vadbe so bile ocenjene na podlagi vprašalnikov. Ponovljivost vprašalnikov smo ugotavljali z dvakratnim testiranjem v intervalu enega tedna. Gibalne sposobnosti so bile ocenjene glede na moč prijema, gibljivost, tapkanje po plošči in 2 km hojo. Koeficienti ponovljivosti FFB-Mot so bili razmeroma visoki (r = 0.51 - 0.96). Ponovljivost vprašalnika IPAQ je bila razmeroma nizka (r = 0.01 - 0.78), ponovljivost RPC pa se je gibala med r = 0.51 in 0.74. Študija je pokazala, da je ponovljivost vprašalnikov boljša pri učiteljicah, ki ne poučujejo telesne vzgoje. Test FFB-Mot je imel ugodne koeficiente ponovljivosti, test IPAQ pa le zmerne. Korelacije telesne aktivnosti, merjene na podlagi različnih vprašalnikov in rezultatov testov Eurofit, so bile razmeroma ni

Keywords (Slovenian)

telesna pripravljenost, telesna aktivnost, ženske srednjih let

Complete article in PDF format

complete article