Volume 10, No. 1

Authors: Filipčič, Aleš; Filipčič, Tjaša; Leskošek, Bojan

The influence of tennis motor abilities and basic anthropometric characteristics on the competition successfulness of young tennis players

Vpliv teniško motoričnih sposobnosti in temeljnih antropometričnih značilnosti na tekmovalno uspešnost mladih teniških igralcev in igralk

Abstract (English)

The aim of the present research is to find out how selected variables (explosive power of the arms,

elastic power of the legs, repetitive strength of the trunk, movement speed, speed of alternative arm

movements, agility, dynamic balance, flexibility of the shoulder girdle, running endurance, body

height and body weight) can be used to explain the variance of criterion variable, represented by

competition successfulness. The tests of tennis motor abilities and anthropometric measurements

were carried out on a sample of 51 female and 52 male tennis players, aged 13. A regression analysis

of female and male tennis players was carried out. It showed that the system of tennis motor variables explains 49% of the variance of criterion variable in female tennis players, and 54% in male tennis players. For female tennis players three variables were extracted that seem statistically significant for explaining the variance of criterion variable: the tests of elastic leg power, balance and running endurance; in the case of male tennis players two variables seem statistically significant. These two variables are the test of agility (fandrill) and body height. The findings indicate that the results of tennis motor tests and anthropometric measurements should be valued differently for female and male tennis players of the same age.

Keywords (English)

tennis, success, tennis motor tests, anthropometric measurements

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je ugotoviti, kako izbrane spremenljivke, ki predstavljajo eksplozivno in elastično moč nog in rok, repetitivno moč trupa, hitrost, hitrost alternativnih gibanj z roko, agilnost, ravnotežje, gibljivost ramenskega obroča, tekaško vzdržljivost, telesno težo in višino, pojasnjujejo varianco kriterijske spremenljivke. V ta namen je 51 teniških igralk in 52 teniških igralcev, starih 13 let, opravilo meritve teniško motoričnih sposobnosti in morfoloških značilnosti. Kriterijska spremenljivka je bila določena s tekmovalno uspešnostjo. Regresijsko analizo smo opravili ločeno za teniške igralke in igralce. Pri teniških igralkah smo s teniško motoričnimi in antropometričnimi spremenljivkami uspeli pojasniti 49 % variance kriterijske spremenljivke, pri teniških igralcih pa 54 %. Pri teniških igralkah med izbranimi spremenljivkami tri statistično značilno pojasnjujejo varianco kriterijske spremenljivke. Predstavljajo teste elastične moči nog, ravnotežja in tekaške vzdržljivosti. Pri teniških igralcih med izbranimi spremenljivkami dve statistično značilno pojasnjujeta varianco kriterijske spremenljivke. To sta spremenljivki, ki merita agilnost (pahljača) in telesno višino. Vsekakor dobljeni rezultati kažejo, da je potrebno rezultate teniško motoričnih in antropometričnih meritev enako starih teniških igralcev in igralk vrednotiti različno glede na s

Keywords (Slovenian)

tenis, uspešnost, teniško-motorični testi, antropometrične mere

Complete article in PDF format

complete article