Volume 10, No. 1

Authors: Erčulj, Frane; Dežman, Brane; Vučković, Goran

Differences between basic types of young basketball players in terms of different jumps height and ground contact time

Razlike v višini in kontaktnem času različnih skokov treh osnovnih tipov mladih košarkarjev

Abstract (English)

The aim of this study was to establish whether there were any differences in various types of jumps

between three types of young basketball players, namely in terms of two- and one-leg jumps which

are the most frequent type of jumps in basketball. For this purpose we sampled 50 male basketball

players, aged 16 and 17, who were the top basketball players of their age group in Slovenia. The sample was further divided into three subsamples: guards (n=18), forwards (n=18) and centres (n=14). Based on the results of the analysis of variance and the discriminant analysis it may be concluded that individual types of players differ greatly in terms of results of all five tests (jumps). In all five tests the best results (height or length of jump) were achieved by guards, followed by forwards and centres. In terms of contact time (duration of take-off) the differences between the three types of players were not so obvious and were statistically significant only in two cases.

Keywords (English)

basketball, young players, jump height, contact time

Abstract (Slovenian)

V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v višini oz. dolžini različnih vrst skokov med tremi tipi mladih košarkarjev oziroma tistimi skoki s sonožnim in enonožnim odrivom, ki se največkrat pojavljajo v košarkarski igri. V ta namen smo v vzorec igralcev izbrali 50 košarkarjev, starih 16 in 17 let, ki predstavljajo najboljše košarkarje svojega letnika v Sloveniji. Vzorec igralcev smo razdelili še na tri podvzorce: branilce (n=18), krila (n=18) in centre (n=14). Glede na rezultate analize variance in diskriminantne analize lahko rečemo, da se posamezni tipi igralcev močno razlikujejo v rezultatih vseh petih uporabljenih testov (skokov). V vseh namreč najboljše rezultate (višino ali dolžino skoka) dosegajo branilci, sledijo jim krilni igralci in nato centri. V kontaktnem času (časa trajanja odriva) razlike med tremi tipi igralcev niso tako očitne in so le v dveh primerih statistično znači

Keywords (Slovenian)

košarka, mladi igralci, višina skoka, kontaktni čas

Complete article in PDF format

complete article