Volume 8, No. 2

Authors: Wylleman, Paul; Knop, Paul de; Sloore, Hedwig; Vanden Auweele, Yves; Ewing, Martha E.

Talented athletes' perceptions of the athlete-coach-parents relationships

Zaznavanje medosebnih odnosov športnik-trener-starši s strani nadarjenih športnikov

Abstract (English)

The interpersonal perceptions of 265 talented athletes of the relationships between themselves, their coaches, and their parents were studied as a function of athletes’ gender, age and athletic experience. Athletes perceived these relationships to be positive and constructive, and, on average, to be free of major conflicts. Stepwise multiple regression and discriminant analysis revealed athletes’ gender to be related to the perception of a higher need for emotional support from parents, while athletes’ age and athletic experience were associated with perceptions of more distant relationships with parents and coaches. This study revealed not only that talented athletes have a clear perception of the interactions within their primary psychological network, but also that their interpersonal perceptions are related to individual characteristics. Finally, recommendations for further research with regard to the quality of the interpersonal relationships in the athletic triangle are provided.

Keywords (English)

interpersonal relationships, athletic triangle, Sport Interpersonal Relationships Questionnaire, parents, coach

Abstract (Slovenian)

V študiji smo proučevali, kako nadarjeni športniki zaznavajo medsebojne odnose, odnose s svojimi trenerji ter starši, in sicer kot funkcijo spola, starosti in izkušenosti športnika. Športniki (n=265) so te medosebne odnose zaznavali kot pozitivne in konstruktivne ter v povprečju brez večjih konfliktov. Postopna multipla regresija in diskriminanta analiza sta pokazali povezavo med spolom športnika in večjo potrebo po čustveni podpori staršev, medtem ko je bilo zaznavanje večje razdalje v odnosih s starši in trenerji povezano s starostjo in izkušenostjo športnika. Raziskava je pokazala, da nadarjeni športniki jasno zaznavajo interakcije v svoji primarni psihološki mreži in da je njihovo zaznavanje medosebnih odnosov povezano s posameznimi značilnostmi. V prispevku so podana tudi priporočila za nadaljnjo raziskavo na področju kakovosti medosebnih odnosov v t.i. športnem trikotn

Keywords (Slovenian)

medosebni odnosi, triadni odnosi v športu, Sport Interpersonal Relationships Questionnaire, starši, trener

Complete article in PDF format

complete article