Volume 8, No. 2

Authors: Malacko, Julijan

Effects of specific programmed training on morfological characteristics and motor abilities in children sport school

Učinki specifičnega programiranega treninga na morfološke značilnosti in motorične sposobnosti v otroški športni šoli

Abstract (English)

The sample of 233 boys in the children sports school at the age of 9-10, divided into a control (117) and experimental groups (116), have been subjected to application of a system of 30 variables (12 anthropometric and 18 motor) with an aim to check the efficiency of the programmed training on the growth and motor abilities of boys in the experimental group (sports school) by means of determining differences between the groups. The research has lasted for two years, while measurement was carried out in the initial (first measurement), transitive (second measurement) and final condition (third measurement). During data processing, canonical discriminant analysis and univariate analysis of covariance (ANCOVA) were applied. The obtained results of the effects achieved in the experimental group under the influence of the experimental treatment in transitive and final conditions (applying univariate analysis of covariance), as well as calculation of differences (based on the canonical discriminant analysis) between the control and experimental group in the whole system (especially anthropometric and motor variables) in initial, transitive and final measurement, indicate that they are statistically different, primarily owing to better results of the experimental group. This confirms the hypothesis that the programmed training had a higher effect on the biological growth and motor development of the boys.

Keywords (English)

morphological characteristics, motor abilities, training, effects, boys, age 9-10

Abstract (Slovenian)

Sistem s 30 spremenljivkami (12 antropometričnih in 18 motoričnih) je bil uporabljen pri vzorcu 233 dečkov iz otroške športne šole, starih od 9 do 10 let, ki so bili razdeljeni v kontrolno (117) in eksperimentalno skupino (116). Namen raziskave je bil preveriti učinkovitost programiranega treninga na rast in motorične sposobnosti dečkov iz eksperimentalne skupine (športna šola) na podlagi ugotovljenih razlik med skupinama. Raziskava je potekala dve leti, meritve pa so bile opravljene v začetnem (prvo merjenje), prehodnem (drugo merjenje) in končnem stanju (tretje merjenje). Pri obdelavi podatkov je bila uporabljena kanonična diskriminantna analiza in univariatna analiza kovariance (ANCOVA). Dobljeni rezultati učinkov, ki so se pojavili v eksperimentalni skupini pod vplivom eksperimentalne obravnave v prehodnem in končnem stanju (s pomočjo univariatne analize kovariance), kot tudi izračun razlik (s pomočjo kanonične diskriminantne analize), ugotovljenih pri začetni, prehodni in končni meritvi v celotnem sistemu (predvsem antropometrične in motorične spremenljivke) kažejo na to, da sta kontrolna in eksperimentalna skupina statistično različni, zlasti zaradi boljših rezultatov v eksperimentalni skupini. S tem se je potrdila hipoteza, da ima programiran trening večji učinek na rast in razvoj motoričnih sposobnosti deč

Keywords (Slovenian)

morfološke značilnosti, motorične sposobnosti, trening, učinki, dečki, starost od 9 do 10 let

Complete article in PDF format

complete article