Volume 8, No. 2

Authors: Hosta, Milan

Good sportsperson - good human being

Dober športnik - dober človek

Abstract (English)

“What is the nature of the good human being?” is a question asked time and again since Aristotle’s virtue ethics. In the human quest for flourishing as a good human being, according to MacIntyre, man has to fulfill two basic conditions: the ability of rational reasoning and the awareness of dependency on other people. The good cannot be achieved without the pursuit of and harmonizing with the good of the social and cultural environment only within which one can flourish. A good human being is one who benefits her or himself and others. This is a matter not only of being good in any given role one has, for judgments we make about that role are always judgments about human flourishing as a whole. When we apply this thesis to the field of sport we can say that a good sportsperson is the individual who satisfies the concept of the good human being. This can be realized when the role of the sportsperson is seen as only one of the roles the person has in life as a human being. Being a good sportsperson not only involves good skills, which does not necessarily show a good personality, but is also seen under a broader understanding of human flourishing qua good human being. While focusing on the virtues and the rational dependency of man, the paper includes a consideration of the sportsperson as an individual, sport as an institution and society as the environment in which all participants, regardless of their role in sport, have to communicate and co-operate. This is the paradigm that allows the sportsperson to flourish as a good human being, and the social foundation for people to flourish in all their beauty and magnificence.

Keywords (English)

philosophy, ethics, good, society, sportsperson, wellbeing, relationships

Abstract (Slovenian)

Racionalni evdajmonizem utemeljen z Aristotelovo Nikomahovo etiko vedno znova budi vprašanja po človekovi naravi dobrega. V želji, da bi človek uspeval v vsem svojem sijaju kot dobro človeško bitje mora po MacIntyre-jevi teoriji izpolnjevati dva temeljna pogoja; sposoben mora biti samostojnega kritičnega presojanja, hkrati pa se mora zavedati odvisnosti od drugih. Tako človek v iskanju dobrega vedno svoje dobro na nek način uskladi z dobrim družbenega oz. kulturnega okolja v katerem uspeva.
V športu to pomeni, da dober športnik ni samo tehnično ali taktično športno odličen, temveč je tudi moralno zrela osebnost. Tako svojo vlogo v športnem okolju utemelji znotraj širšega oz. vseobsegajočega lastnega življenjskega konteksta. Na ta način dobrega športnika opredeljujemo hkrati po njegovi športni vlogi in vlogi človeka, ki uspeva kot dobro človeško bitje. Tak športnik pa se vedno zaveda tudi svojega poslanstva in zgleda, ki ga daje mladim. Z osredotočenostjo na vrline, samostojnost in hkratno soodvisnost človeka, v razpravi zajamemo športnika kot posameznika, šport kot inštitucijo in družbo v širšem pomenu. Tako pokažemo, da morajo vsi udeleženi, ne glede na vlogo v športu sodelovati in komunicirati, da uskladijo svoje dobro s širšim, splošnim dobrim. To je edini način, da športnik uspeva kot dober človek in to je hkrati tudi temelj, da družba nudi okolje v katerem človek sploh lahko uspeva v vsej svoji lep

Keywords (Slovenian)

filozofija, etika, dobro, družba, športnik, blaginja, odnosi

Complete article in PDF format

complete article