Volume 8, No. 2

Authors: Doupona Topič, Mojca; Plesec, Matjaž

Football mania - the change in attitude towards football in Slovenia

Nogometna evforija - spreminjanje odnosa do nogometa v Sloveniji

Abstract (English)

The article deals with the attitude of the inhabitants of Ljubljana and Maribor towards football. The historical, cultural and political circumstances that greatly influenced the shaping of the attitude towards football in Slovenia were taken in consideration. On the basis of a statistical research, the article tries to establish, if there are statistically significant differences regarding the attitude towards football among the respondents from Ljubljana and Maribor, among people of Slovene descent and respondents with an ancestral background. The article also tries to establish, if the appearance of the Slovene national football team at an important sporting event such as EURO 2000 can statistically affect people’s attitude towards football. The article is based on research covering 50 respondents from Ljubljana and 50 respondents from Maribor (surveyed before EURO 2000) and 50 respondents from Ljubljana (surveyed after EURO 2000), i.e. 150 subjects in total. The sample includes the variables of residence, nationality and attitudes towards football. Two-factor analysis of variance was used for establishing the differences between the selected variables. The research results show that the inhabitants of Maribor have a much more positive attitude towards football than the inhabitants of Ljubljana. A comparison between respondents of Slovene descent and those of non-Slovene descent proved that football is still the most popular sport. The respondents of non-Slovene descent have a distinctly more positive attitude towards football than the respondents of Slovene descent. The answers given by the respondents from Ljubljana show that their attitude towards football changed significantly after EURO 2000 in all the attitudes, which proves the hypothesis that a positive attitude towards a sports discipline and good results in that discipline are greatly interconnected.

Keywords (English)

football, attitude, Ljubljana, Maribor, nationality, difference

Abstract (Slovenian)

Članek obravnava odnos prebivalcev Slovenije oziroma natančneje Ljubljančanov in Mariborčanov do nogometa. Pri analizi smo upoštevali zgodovinske, kulturne in politične okoliščine, ki so bistveno vplivale na oblikovanje odnosa do nogometa v Sloveniji. S pomočjo rezultatov raziskave smo ugotavljali ali obstajajo statistično značilne razlike v odnosu do nogometa med anketiranimi Ljubljančani in Mariborčani, med Slovenci in Neslovenci. Ugotavljali pa smo tudi ali lahko nastop slovenske nogometne reprezentance na takšnem športnem spektaklu, kot je Euro 2000, statistično značilno izboljša odnos ljudi do nogometa glede na odnos pred mega športnim dogodkom Euro 2000. Članek temelji na raziskavi v katero je bilo vključenih 50 Ljubljančanov in 50 Mariborčanov (anketirali smo jih pred začetkom EURO 2000) in pa 50 Ljubljančanov, ki so izpolnili anketo po končanem prvenstvu, torej skupaj 150 ljudi. Vzorec spremenljivk predstavljajo: kraj, nacionalnost in odnos do nogometa. Za ugotavljanje razlik med izbranimi spremenljivkami smo uporabili dvo faktorsko analizo variance. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo Mariborčani veliko bolj pozitiven odnos do nogometa kot prebivalci Ljubljane. Primerjava med Slovenci in Neslovenci je potrdila, da je nogomet na področju bivših jugoslovanskih republik še vedno najbolj priljubljena športna panoga. Anketirani Neslovenci imajo namreč veliko bolj pozitiven odnos do nogometa od anketiranih Slovencev. Odnos anketiranih Ljubljančanov do nogometa se je po Euru 2000 glede na stanje pred Eurom 2000 korenito spremenil (seveda v pozitivnem smislu) prav v vseh stališčih, kar potrjuje tezo, da sta si dober rezultat in pozitiven odnos do neke športne panoge v veliki soodvisno

Keywords (Slovenian)

nogomet, odnos, Ljubljana, Maribor, narodnost, razlika

Complete article in PDF format

complete article