Volume 8, No. 1

Authors: Kapus, Jernej; Ušaj, Anton; Kapus, Venceslav; Štrumbelj, Boro

The influence of reduced breathing during swimming on some respiratory and metabolic values in blood

Vplivi zmanjšane frekvence dihanja med plavanjem na dihalne in metabolne kazalce v krvi

Abstract (English)

The purpose of the present study was to ascertain the influence of reduced pulmonary ventilation on blood acid-base balance during swimming. Five trained swimmers (age 21(2 years, height 187(5 cm and weight 83(6 kg) volunteered to participate in this study. They had to swim 400 m front crawl at velocity VOBLA two times. Firstly, they were taking breath every two strokes (B2). During the second trial they swam the same distance at a similar velocity, however with reduced breathing frequency, taking breath every four strokes (B4). Measures included lactate concentration ([LA]) and parameters of blood acid-base status (ph, Po2, Pco2) before and during the third minute after the exercise. Only Pco2 significantly increased after B4 than after B2 (p<0.05). After the exercise other parameters ([LA], ph, HCO3 and Po2) did not change significantly in response to reduced breathing frequency during swimming. It may be concluded that the reduced breathing frequency during front crawl swimming at VOBLA velocity did not cause hypoxia nor increased [LA]. However, it increased the Pco2 to the range of hypercapnia.

Keywords (English)

swimming, reduced breathing frequency, blood acid base status, blood lactate

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil ugotoviti učinke zmanjšane frekvence dihanja na kazalce acido-baznega statusa krvi med plavanjem s hitrostjo, ki jo določa kriterij Onset of Blood Lactat Accumulation (VOBLA). V raziskavo je bilo vključenih pet zdravih plavalcev, starih od 18 do 23 let (višina 187 ± 6 cm in teža 83 kg ± 9 kg), ki so odplavali 400 m kravl z dihanjem na vsak drugi zavesljaj (D2) in 400 m kravl z dihanjem na vsak četrti zavesljaj (D4). Pri tem smo merili: vsebnost laktata ([LA]) in kazalce acido-baznega statusa v krvi (pH, Po2, Pco2). Vzorce smo jemali pred naporom in v tretji minuti po naporu. Le vrednosti Pco2 po D4 so značilno višje od vrednosti Pco2 po D2 (p<0.05). Preostale vrednosti drugih kazalcev acido-baznega statusa po D4 so podobne vrednostim po D2. Na osnovi teh rezultatov smo zaključili, da zmanjšana frekvenca dihanja med plavanjem pri hitrosti VOBLA ne vpliva na znižanje Po2 ali povečanje [LA], temveč zviša Pco2 v področje hiperkapn

Keywords (Slovenian)

plavanje, zmanjšana frekvenca dihanja, acido-bazni status krvi, krvni laktat

Complete article in PDF format

complete article