Volume 6, No. 1-2

Authors: Kovač, Marjeta; Strel, Janko

The relation between intelligence and latent motor space

Povezanost med inteligentnostjo in latentnim motoričnim prostorom

Abstract (English)

The study analyses the relations between latent motor space and fluid intelligence of 1859 girls, aged 10 to 18. To evaluate their motor abilities 26 tests were selected and the latent structure of motor abilities was studied by classical procedures of factor analysis. Test TN-20 was selected to assess fluid intelligence. The relations between the latent motor dimensions and fluid intelligence for each age group were studied by the multiple regression analysis.

The relations between the fluid intelligence indicators and agility, coordination of motion in rhythm, the speed of simple motor tasks, and mobility are low, but statistically significant for younger subjects. The tasks with complicated motion structure, being new to the subjects, and supposedly to be successfully solved in the shortest possible time or in the optimum rhythm, demand a certain level of fluid intelligence. The capacity of the central nervous system to receive, supervise, harmonise and elaborate different information is in the foreground. The connections with the energy variables at the age of 17 and 18 are surprising and can be explained by a rational use of techniques, requiring the involvement of mechanism for tonus regulation. The subjects control and correct motion performance on the basis of feedback information, comparing the data from the long term memory.

Keywords (English)

latent structure of motor abilities, intelligence, girls from 10 to 18 years of age

Abstract (Slovenian)

V študiji so analizirane povezave med latentnim motoričnim prostorom in fluidno inteligentnostjo 1859 deklet, starih 10 do 18 let. Za oceno motoričnih sposobnosti smo izbrali 26 testov, ki pokrivajo vse podprostore motorike, latentno strukturo motoričnega prostora pa smo preučevali s klasičnimi postopki faktorske analize. Za oceno fluidne inteligentnosti smo izbrali test TN-20. Povezave med latentnimi motoričnimi dimenzijami in fluidno inteligentnostjo smo za vsako starostno skupino preučevali z multiplo regresijsko analizo. Povezave med fluidno inteligentnostjo in agilnostjo, koordinacijo gibanja v ritmu, hitrostjo izvajanja enostavnih gibov in gibljivostjo so nizke, a statistično značilne predvsem pri mlajših merjenkah. Sklepamo lahko, da naloge z zapleteno gibalno strukturo, ki so za merjenke nove in jih morajo učinkovito rešiti v čim krajšem času oziroma v optimalnem ritmu, zahtevajo odrejeno raven fluidne inteligentnosti. V ospredju je sposobnost centralnega živčnega sistema, da sprejema, nadzoruje,usklajuje in predeluje različne informacije. Povezanost s spremenljivkami energijskega tipa pri sedemnajstih in osemnajstih letih je presenetljiva, pojasnjujemo pa jo z racionalno uporabo tehnike, ki zahteva vključevanje mehanizma za tonusno regulacijo. Izvedbo gibanja merjenke hkrati nadzorujejo in popravljajo na podlagi povratnih informacij s primerjanjem podatkov iz dolgoročnega spom

Keywords (Slovenian)

latentna struktura, motorične sposobnosti, inteligentnost, dekleta, starost 10 do 18 let

Complete article in PDF format

complete article