Volume 6, No. 1-2

Authors: Jošt, Bojan; Pustovrh, Janez; Močnik, Renata; Leskošek, Bojan

Attitudes of the Slovene public toward some content-related questions concerning sports culture

Stališča slovenske javnosti do nekaterih vsebinskih vprašanj kulture športa

Abstract (English)

The objective of the research was to establish, on a representative sample of the adult Slovene population (n=1851), the structure of attitudes toward some questions which to a large extent concern the issues of the development of sports culture in Slovenia. Indeed, it is the public which can decisively contribute to the orientation of sports in a given social environment. In order to attain as representative an assessment of the opinions of the Slovenes as possible, we used an adjusted quota sample, corresponding to the Slovene population with respect to the place of residence, gender, age, and education. The content of the subject of research was focused on the most acute problems of the development of Slovene sports (assessment of the successfulness of athletes, the method of financing sport, assessment of the quality of sports facilities, assessment of the benefits of sport from the aspect of prevention of pathological social phenomena, assessment of the importance of sports education in making people more interested in following sport, assessment of the cultural diversity of physical education in school from the aspect of the diversity of sports). The data on the attitudes were obtained by means of a survey questionnaire of a closed-ended type in June 1998.

The results showed a high degree of validity consensus of the surveyed sample in the majority of the attitudes. In the individual attitudes, a high bipolarisation of the answers was established. The results of the research confirmed the basic hypothetical assumption, that among Slovenes there is a similar opinion of the majority as regards the assessment of sports achievements, quality of sports facilities, financing of sports, benefits of sports from the aspect of prevention of social pathological phenomena and content orientation of physical

education.

Keywords (English)

culture of sport, values, attitudes, public opinion

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil, na reprezentativnem vzorcu odrasle slovenske javnosti (n=1851), ugotoviti strukturo stališč do nekaterih vprašanj, ki v veliki meri zadevajo problematiko razvoja kulture slovenskega športa. Prav javnost je tista, ki lahko odločilno prispeva k usmeritvi športa v določenem družbenem okolju.

Da bi dosegli čim bolj reprezentativno oceno mnenja Slovencev smo uporabili prilagojeni kvotni vzorec, ki bi ustrezal slovenski populaciji glede na regijo bivanja, spol, starost in izobrazbo. Vsebina predmeta raziskovanja je bila usmerjena na najbolj pereče probleme razvoja slovenskega športa (ocena uspešnosti športnikov, način financiranja športa, ocena kvalitete športnih objektov, ocena koristi športa z vidika preprečevanja socialno patoloških pojavov, ovrednotenje pomena športne vzgoje pri ozaveščanju ljudi za spremljanje športa, ovrednotenje kulturne pestrosti šolske športne vzgoje z vidika različnosti športnih zvrsti). Podatke o stališčih smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika zaprtega tipa v mesecu juniju 1998. Rezultati so pokazali visoko stopnjo vrednostnega konsenza anketiranega vzorca v večini stališč. Pri posameznih stališčih je bila ugotovljena visoka polarizacija odgovorov. Rezultati raziskave so potrdili osnovno hipotetično predpostavko, da med Slovenci obstoja večinsko podobno mnenje o vrednotenju športnih dosežkov, kvaliteti športnih objektov, financiranju športa, koristnosti športa z vidika preprečevanja socialno patoloških pojavov in vsebinski usmerjenosti športne vzg

Keywords (Slovenian)

kultura športa, vrednote, stališča, javno mnenje

Complete article in PDF format

complete article