Volume 6, No. 1-2

Authors: Bednarik, Jakob; Ambrožič, Franci; Močnik, Renata; Kolenc, Marko; Kovač, Marjeta

Model characteristics of olympic sport organisations in Slovenia

Modelne značilnosti olimpijskih športnih organizacij v Sloveniji

Abstract (English)

The study deals with the characteristics of Olympicsports organisations in Slovenia and the main differences in relation to non-Olympic sports organisations dealing either with competitive or recreational sport. Two samples were obtained. The data on the employee structure comes from a sample of 366 sports organisations, representing about one sixth of all sports organisations, while the financial data mirrors incomes and expenditures of fifty-five sports. The organisations and sports were classified into Olympic, non-Olympic competitive sports and recreational sports ones. The cadre and financial structure and the differences were analysed with descriptive statistics, chi-square statistics and canonical discriminant analysis. Slovenian sports organisations are mainly managed voluntarily. Olympic sports organisations are situated mostly in cities, are smaller, have much higher incomes and expenditures and a relatively high level of professionalisation. Statistically significant differences were found between the three types of organisations in size, seat, income and expenditure and cadre structure. The most discriminating variables were the number of voluntary technical staff, honorary administrative staff, voluntary medical staff and full-time instructors.

Keywords (English)

sport, organisation, Olympic sport, non-Olympic sport, recreational sport, model, Slovenia

Abstract (Slovenian)

V članku so analizirane modelne značilnosti tistih športnih organizacij, katerih športna panoga je na programu olimpijskih iger. Ugotovljene so tudi glavne razlike med temi športnimi organizacijami in tistimi, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom v ne-olimpijskih panogah ali rekreativnim športom. Dobljena sta bila dva vzorca. Podatki o strukturi zaposlenih izhajajo iz vzorca 366 športnih organizacij, medtem ko finančni podatki kažejo prihodke in odhodke petinpetdesetih športnih panog. Organizacije in športne panoge so bile razvrščene v tri skupine: olimpijske, ne-olimpijske tekmovalne in rekreativne. Kadrovska in finančna struktura ter razlike med skupinami so bile analizirane z opisno statistiko, ?2 testom in kanonično diskriminantno analizo. Olimpijske športne organizacije se nahajajo v glavnem v mestih, so manjše, imajo veliko višje prihodke in odhodke ter relativno visoko stopnjo profesionalno zaposlenih delavcev. Statistično značilne razlike so bile dobljene med tremi skupinami organizacij v velikosti, sede`u, prihodkih in odhodkih ter strukturi kadrov. Najbolj diskriminativne spremenljivke so bile število volonterskih tehničnih delavcev, honorarnih administrativnih delavcev, medicinskega osebja in redno zaposlenih učitel

Keywords (Slovenian)

šport, organizacija, olimpijski šport,ne-olimpijski šport, rekreativni šport, model, Slovenija

Complete article in PDF format

complete article