Volume 16, No. 3

Authors: Supej, Matej; Bračič, Mitja; Čoh, Milan

The use of a high-end global navigation satellite system in a 100 m sprint

Uporaba visoko-ločljivega globalnega navigacijskega satliteskega sistema v sprintu na 100 m

Abstract (English)

The aims of this study were to provide a method of computation time and velocity from Global Navigation Satellite System (GNSS) measurements in sprint running for predetermined positions along a sprint track and to show that section times and velocities can provide additional significant data in order to analyse performances in 100 m sprint running in greater detail. Experiments were performed on two male athletes. Photocells were set along a 100 m sprint track. Using the proposed GNSS system, 40 times were calculated for each runner, and afterwards 39 section times were derived, each covering 2.5 m. The main findings in this study are: 1) a new method of measuring time segments in a 100 m sprint with the use of GNSS has been developed, providing relatively small differences of measured time in comparison to the photocell method; 2) a new method of measuring time enabled precise direct location comparisons between the runners; and 3) additional times and velocities in sprint running using the new method provide “hidden” data along the run which can help experts or scientists analyse performance. The method of computation time from the high-end GNSS surveyed trajectory provides reliable and accurate results for measurements in sprint running. From the usage point of view, it represents a good alternative to the established photocell measurement, especially for highly detailed or scientific analysis.

Keywords (English)

track and field, GNSS RTK, GPS, time, velocity

Abstract (Slovenian)

Cilj te študije je bilo poiskati način računanja časa in hitrosti iz meritev Globalnega Navigacijskega Satelitskega Sistema (GNSS) v sprintu za vnaprej določene položaje vzdolž atletske steze in pokazati, da lahko časi odsekov in hitrosti priskrbijo dodatne pomembne podatke za analizo uspešnosti na 100 m sprintu. Poskusi so bili izvedeni na dveh moških športnikih. Fotocelice so bile nameščene ob 100 m atletski stezi za neposredno merjenje časa. S predlaganim GNSS sistemom pa je bilo izračunanih 40 časov in iz tega 39 časov odsekov od katerih vsaka zajema 2,5 m. Glavne ugotovitve v tej študiji so: 1) predstavljen je bil novi način merjenja časa odsekov na 100 metrski atletski stezi z uporabo GNSS merilnega sistema, ki zagotavlja razmeroma majhne razlike v izmerjenih časih v primerjavi s fotocelicami; 2) nova metoda merjenja časa omogoča neposredno primerjavo med tekači v krajevni odvisnosti, in 3) dodatno izmerjeni časi in hitrosti v sprintu s pomočjo nove metode merjenja priskrbijo sicer "skrite" razlike med sprinterji, ki lahko pomagajo strokovnjakom ali znanstvenikom podrobneje analizirati uspešnost. Metoda za izračun časa iz trajektorij visoko-natančnega GNSS sprejemnika zagotavlja zanesljive in točne rezultate meritev časa v sprintu. Z uporabnega stališča je nova metoda dobra alternativa za ustaljene meritve s fotocelicami, zlasti za zelo podrobne ali znanstvene analize.

Keywords (Slovenian)

Atletika, GNSS RTK, GPS, čas, hitrost

Complete article in PDF format

complete article