Volume 16, No. 1-2

Authors: Malacko, Julijan

The canonical relations between the systems of variables of basic motor and cognitive abilities of top footballers

Kanonične povezave med sistemi spremenljivk osnovnih motoričnih in kognitivnih sposobnosti vrhunskih nogometašev

Abstract (English)

The system of 12 variables (9 motor and 3 cognitive variables) was applied on the sample of 136 footballers, aged between 18 and 27, with the aim to determine statistically significant relations between the systems of basic motor variables and the system of cognitive variables. The data is processed by canonical correlation analysis. The application of Bartlett chi-square ((2) between the system of basic motor variables and the system of cognitive variables brought to a statistically significant (p=.00) canonical correlation (Rc=.58). The relations between the first canonical factor from the system of cognitive variables, interpreted as general cognitive factor on the one hand, and the first canonical factor from the system of basic motor variables, interpreted as canonical factor of structuring the movement, regulation of intensity and duration of excitation on the other hand, show that footballers have good results in basic motor abilities if they have increased values in cognitive abilities and vice versa. The results of research have shown that footballers achieve better results in basic motor variables of structuring the movement and regulation of intensity if they have increased values in cognitive variables of efficiency of perceptive processor (IT – 1), efficiency of serial processor (AL – 4) and efficiency of parallel processor (S – 1). Therefore, it can be concluded that cognitive mechanisms generally influence the successful performance of basic motor abilities of footballers where the impact of efficiency test of serial processor (AL – 4) is the most important because it is responsible for the ability of operating with symbols, especially in case of structuring the movement (CLLEHA), which is the ability regarded as the most dominant with footballers.

Keywords (English)

footballers, motor abilities, cognitive abilities, relations.

Abstract (Slovenian)

Sistem 12 spremenljivk (9 motoričnih in 3 kognitivne) smo uporabili na vzorcu 136 nogometašev, starih od 18 do 27 let, da bi ugotovili statistično pomembne povezave med sistemom osnovnih motoričnih spremenljivk in sistemom kognitivnih spremenljivk. Podatki so bili obdelani s kanonično korelacijsko analizo. S pomočjo Bartlettovega testa s hi-kvadratom med sistemom osnovnih motoričnih spremenljivk in sistemom kognitivnih spremenljivk smo ugotovili statistično pomembno kanonično korelacijo. Povezave med prvim kanoničnim dejavnikom iz sistema kognitivnih spremenljivk, ki smo ga interpretirali kot splošni kognitivni dejavnik, na eni strani in prvim kanoničnim dejavnikom iz sistema osnovnih motoričnih spremenljivk, ki smo ga interpretirali kot kanonični dejavnik strukturiranja gibanja, uravnavanja intenzivnosti in trajanja vzdraženja, na drugi strani so pokazale, da nogometaši dosegajo dobre rezultate v osnovnih motoričnih sposobnostih, če imajo povečane vrednosti kognitivnih sposobnosti, in obratno. Rezultati raziskave so pokazali, da nogometaši dosegajo boljše rezultate v osnovnih motoričnih spremenljivkah strukturiranja gibanja in uravnavanja intenzivnosti, če imajo višje vrednosti kognitivnih spremenljivk učinkovitosti zaznavnega procesorja, učinkovitosti serijskega procesorja in učinkovitosti vzporednega procesorja. Lahko zaključimo, da kognitivni mehanizmi v splošnem vplivajo na uspešno izvajanje osnovnih motoričnih sposobnosti nogometašev, ko je vpliv testa učinkovitosti serijskega procesorja največji, saj je ta odgovoren za sposobnost operiranja s simboli, zlasti v primeru strukturiranja gibanja, ki pri nogometaših velja za prevladujočo sposobn

Keywords (Slovenian)

nogometaši, motorične sposobnosti, kognitivne sposobnosti, povezave

Complete article in PDF format

complete article