Volume 23, No. 1

Authors: Branković Edin, Hadžikadunić Muriz, Mijanović Mihajlo

INTRINSIC MOTIVATION AND AUTOTELIC ACTIVITY IN STUDENTS

NOTRANJA MOTIVACIJA IN SAMOSMOTRNA AKTIVNOST PRI ŠTUDENTIH

Abstract (English)

Autotelic and instrumental activities are essential for understanding motivation. Purpose of this study was to find out if physical education (PE) experimental program (EP) has positive effects on development of autotelic and decrease of instrumental activity. Accordingly, we hypothesize that experimental group, treated with EP, is expected to increase intrinsic motivation and identified regulation, and decrease external and introjective regulation which are predictors of autotelic activity.

Students (12-14 years old), participated in 10 days PE EP during a regular semester time schedule. EP was designed in a holistic and multi disciplinary framework that encourages students to volitional activity and critical thinking. Motivation was measured with Sport Motivation Scale and the t-test analysis was applied to test hypothesis.

Results of this study showed that EP has positive effects on intrinsic motivation and autotelic activity as its characteristic. Students who participated in the EP manifested autotelic activity which was shown in an increased identified regulation and decreased external and introjective regulation. Control group had an increase in intrinsic motivation and increase in introjective and external regulation which are characteristics of an instrumental activity.

This study suggests that further intrinsic motivation studies demand a qualitative approach in order to understand clearer autotelic activity. EP can be used as an efficient tool for attaining intrinsic motivation. Therefore, teacher as a role model and as an interpreter of formal sport activity is mandatory in order to develop autotelic activity.

Keywords (English)

instrumental, physical education, soul needs, intrinsic, autotelic

Abstract (Slovenian)

Za razumevanje replica orologi motivacije so bistvene samosmotrne (avtotelične) in instrumentalne dejavnosti. Namen te raziskave je bil ugotoviti, ali eksperimentalni program (EP) v okviru športne vzgoje vpliva na razvoj samosmotrne ter na zmanjšanje instrumentalne aktivnosti. V skladu s tem smo postavili hipotezo, da se bosta pri eksperimentalni skupini, vključeni v EP, povečali notranja motivacija in identificirana regulacija, medtem ko se bosta zunanja in introjektivna regulacija, ki napovedujeta samosmotrno aktivnost, zmanjšali.
Učenci (stari 12–14 let) so sodelovali v desetdnevnem EP v okviru športne vzgoje med rednim šolskim letom. EP je bil oblikovan v celostnem in večdisciplinarnem okviru, ki učence spodbuja k hotenim aktivnostim in kritičnemu razmišljanju. Motivacijo smo replica orologi merili z lestvico športne motivacije, hipotezo pa smo preverili s t-test analizo.
Rezultati raziskave so pokazali, panerai replica da ima EP pozitivne učinke na notranjo motivacijo in samosmotrno aktivnost ter njene značilnosti. Pri učencih, ki so sodelovali v EP, se je samosmotrna aktivnost pokazala v povečanju identificirane regulacije ter zmanjšanju zunanje in introjektivne regulacije. Pri kontrolni skupini se je povečala tako notranja motivacija kot tudi introjektivna in zunanja regulacija, ki sta značilni za instrumentalno aktivnost.
Raziskava je pokazala, da bi bilo pri nadaljnjih študijah motivacije nujno uporabiti kvalitativni pristop, da bi lahko bolje razumeli samosmotrno aktivnost. EP je mogoče uporabiti kot učinkovito orodje za pridobivanje notranje motivacije. Učitelj, ki je vzornik in interpret formalne športne dejavnosti, mora zato nujno sodelovati pri uspešnem razvoju samosmotrne aktivnosti.

Keywords (Slovenian)

instrumentalen, športna vzgoja, potrebe duše, notranji, samosmotrn

Complete article in PDF format

complete article