Volume 23, No. 1

Authors: Zübeyde Aslankeser, Sami Arıca

ELECTROMYOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE QUADRICEPS FEMORIS DURING PERFORMANCE OF THE WINGATE TEST

ELEKTROMİOGRAFSKE ZNAČİLNOSTİ MİŠİCE QUADRİCEPS FEMORİS MED İZVAJANJEM TESTA WİNGATE

Abstract (English)

The purpose of this study was to investigate the relationship between the Wingate Anaerobic Test (WAT) outputs and the Electromyography (EMG) parameters.
Seventeen sedentary college males participated in the study (mean ± SD, age 20. 5 ± 2. 4 y; height 174.2 ± 4.3 cm; body mass 66. 2 ± 7. 6 kg). Surface electromyographic signals of vastus medialis, vastus lateralis and rektus femoris were recorded during WAT. Power, normalized power, cadence, Mean power frequency (MPF) of each muscle and Root Mean Square (RMS)EMG were calculated as 5 s averages. Mean differences in power and cadence, mean EMG frequency and RMS EMG were analyzed by repeated measures one way ANOVA with Bonferroni post hoc adjustment for multiple pairwise comparisons. Pearson's correlation coefficient was used to evaluate the relationship between the WAT performance variables and muscle EMG outputs All data are presented as mean ± SD.
The peak power and cadence decreased significantly (p<0.01). Mean power frequency of all muscles decreased significantly (p<0.01) but REMG did not change during the test duration(p>0.01). There was a correlation between peak power, normalized power, cadence and MPF of the quadriceps muscles also.
The results suggest that there was a correlation between mean power frequencies of vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris and WAT performance. The decreases of the peak power and cadence should be related to the decreases of the mean frequencies of the quadriceps muscles.

Keywords (English)

Wingate Anaerobic Test, Mean Power Frequencies, EMG

Abstract (Slovenian)

Namen te raziskave je bil preučiti odnos med rezultati anaerobnega testa Wingate (WAT) in parametri elektromiografije (EMG).
V raziskavi je sodelovalo 17 študentov moškega spola, ki veliko časa preživijo sede (srednja vrednost ± SD; starost 20,5 ± 2,4 leta; višina 174,2 ± 4,3 cm; telesna masa 66,2 ± 7,6 kg). Med izvajanjem WAT so bili posneti površinski elektromiografski signali mišic vastus medialis, vastus lateralis in rectus femoris. Moč, normalizirana moč, kadenca, srednja močnostna frekvenca (MPF) vsake mišice in srednja kvadratna vrednost (RMS) EMG so bile izračunane kot 5-sekundna povprečja. Srednje razlike v moči in kadenci, srednjo EMG frekvenco in RMS EMG smo analizirali z enosmerno ANOVA s ponovljenimi meritvami, s prilagoditvijo Bonferronijevega post hoc testa za večkratno ugotavljanje razlik med pari. S Pearsonovim korelacijskim koeficientom smo ocenili odnos med spremenljivkami uspešnosti testa WAT in rezultati EMG mišic. Vsi podatki so predstavljeni kot srednje vrednosti ± SD.
Najvišja moč in kadenca sta se značilno znižali (p < 0,01). Srednja frekvenca močnostnega spektra pri vseh mišicah se je značilno znižala (p < 0,01), vendar se med trajanjem testa REMG ni spremenila (p > 0,01). Med najvišjo močjo, normalizirano močjo, kadenco in MPF mišic quadriceps je bila ugotovljena korelacija.
Rezultati so pokazali korelacijo med srednjo frekvenco močnostnega spektra pri mišicah vastus medialis, vastus lateralis in rectus femoris ter uspešnostjo testa WAT. Znižanje najvišje moči in kadence bi morali povezovati z znižanjem srednjih frekvenc mišic quadriceps.

Keywords (Slovenian)

anaerobni test Wingate, srednje močnostne frekvence, EMG

Complete article in PDF format

complete article