Volume 23, No. 1

Authors: Jožef Križaj, Mojca Doupona Topič

LEISURE TIME ACTIVITIES OF TOP-LEVEL SOCCER PLAYERS' IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE

PROSTOČASNE AKTIVNOSTI VRHUNSKIH NOGOMETAŠEV V OTROŠTVU IN ADOLESCENCI

Abstract (English)

The main purpose of this study was to examine the leisure time activities of top-level soccer players (N = 182) in childhood and adolescence, as well as to explore the latent factor structure of the variables used. There is evidence that a certain lifestyle in leisure time reveals specific aspects of a particular subculture (Bourdieu, 2002; Hradil, 2005). The members of subcultural groups (in our case: soccer players), who are living in a special social environment, have their own specific behavioral traits in their leisure time. With a sample of 182 active and former top-level soccer players, we attempted to explore these leisure time activities by using a modified questionnaire in connection with different leisure time theory approaches (Schulze, 1992; Elkington & Stebbins, 2014). The respondents replied to 21 questions, composed of a five-level Likert scale, which accounted for typical leisure time activities. The results of descriptive statistics show that the soccer players were strongly focused on activities in connection with soccer during their leisure time in childhood and adolescence. By applying factor analysis, we examined the composition of the latent factor structure of the items used. Six factors accounted for 54.22% of the total model variance before extraction (Principal Axis Factoring) and rotation (Varimax) and for 37.07% of the total model variance after extraction and rotation. The internal consistency of the hypothetical leisure time model was verified using Cronbach’s alpha (α = 0.78). Based on the obtained factors, we found specific activities of soccer players in leisure time. In childhood and adolescence, soccer players were mainly focused on soccer and career development, as well as on casual leisure activities like listening to music, watching TV and videos, and reading magazines, newspapers, etc.

Keywords (English)

leisure lifestyle, factor analysis, soccer

Abstract (Slovenian)

Glavni namen pričujoče študije je bil preučiti prosti čas nogometašev (N = 182) in ugotoviti latentno faktorsko strukturo dejavnikov prostega časa nogometašev. Poseben življenjski slog v prostem času kaže na specifičnost posebne subkulture (Bourdieu, 2002; Hradil, 2005). Člani teh subkulturnih skupin npr. nogometaši živijo v posebnem družbenem okolju in imajo svoje specifične značilnosti obnašanja v prostem času.

Na vzorcu 182-ih tako bivših kot imitazioni rolex aktivnih vrhunskih nogometašev smo s pomočjo prirejenega vprašalnika po Schulze (1992) in Elkington & Stebbins (2014) preučili prostočasne aktivnosti nogometašev in sicer v obdobju mladostništva. Anketiranci so odgovorili na 21 vprašanj Likertove petstopenjske kriterijske skale, ki so predstavljale dejavnosti prostega časa nogometašev v mladostništvu. Rezultati deskriptivne statistike kažejo, da so bili nogometaši proučevanega vzorca v prostem času v mladosti močno usmerjeni v nogomet. S faktorsko analizo smo nato preverili vsebinsko povezavo posameznih spremenljivk, ki so vezane na aktivnosti v prostem času. Dobljenih šest latentnih faktorjev pojasnjuje 54.22 % celotne variance modela pred rotacijo (Varimax) in ekstrakcijo (Principa Axis Factoring) ter 37.07 % celotne variance modela po rotaciji in ekstrakciji. Cronbach alpha vrednost α= 0.78 je potrdil notranjo konsistentnost operacionaliziranih spremenljivk modela prostega časa. Na podlagi dobljenih faktorjev eksplorativne faktorske analize smo ugotovili specifične aktivnosti nogometašev v prostem času. Nogometaši so bili v omega replica obdobju mladostništva pretežno osredotočeni na nogomet in z njim povezan karierni napredek, pa tudi na bolj zabavne aktivnosti v njihovem prostem času (poslušanje glasbe, gledanje televizije in videa ter branje revij in časopisov itd.)

Keywords (Slovenian)

način preživljanja prostega časa, faktorska analiza, nogomet

Complete article in PDF format

complete article