Volume 23, No. 2

Authors: Mehmet Akif Ziyagil, Mehmet Türkmen

MULTIPLE SPRINTS PERFORMANCE AND FATIGUE LEVEL BETWEEN TURKISH NATIONAL MALE SENIOR FREE AND GRECO-ROMAN STYLES’ WRESTLERS

PRIMERJAVA USPEŠNOSTI IN RAVNI UTRUJENOSTI PRI PONAVLJAJOČIH SE ŠPRINTIH TURŠKIH REPREZENTANČNIH ROKOBORCEV V PROSTEM IN GRŠKO-RIMSKEM SLOGU

Abstract (English)

Multiple sprints test (MST) is a useful tool for testing directly the efficiency of phosphagen system and indirectly the efficiency of MaxVO2 enhancing capacity to recover between sprints. The aim of this study is to compare the physical characteristics and multiple sprints performance and sprints induced fatigue level between male Turkish National Free Sytle Wrestlers (FSW) and Greco-Roman Styles Wrestlers (GSW).
The data were collected from 25 FSW and 21 GSW at male senior level. Speed and reduction in speed level were tested by MST. A t-test was used for comparing two-groups. Also, correlations coefficients were calculated among variables.
The results of this study showed that GSW were more explosive during the first 10 m part, while FSW were faster at the second 10 m part of each 20 meters sprint. No significant difference was observed between the two styles in the mean 20 m sprinting speed during MST. Sprints variables showed negative correlation with physical characteristics in two styles but level of wrestlers was only correlated with first 10 m sprint speed in GSW. The ability to resist anaerobic fatigue in GSW was higher than FSW during repeated sprints. In conclusion, the intensity, the number of intervals and duration of explosive exercises should be based on the scores of GSW and FSW depending on the demand of wrestling in MST.

Keywords (English)

Wrestling, multiple sprints, fatigue

Abstract (Slovenian)

Test ponavljajočih se šprintov (MST) je uporabno orodje za neposredno testiranje učinkovitosti anaerobnega alaktatnega sistema in posredno sposobnosti izboljšanja MaxVo2 za okrevanje med sprinti. Namen te raziskave je primerjati telesne značilnosti ter uspešnost in raven utrujenosti pri ponavljajočih se šprintih med turškimi reprezentančnimi rokoborci prostega sloga (FSW) in grško-rimskega sloga (GSW).
Podatke smo zbrali pri 25 rokoborcih FSW in 21 rokoborcih GSW iz moških članskih ekip. Hitrost in zmanjšanje hitrosti smo testirali z MST. Obe skupini smo primerjali s t-testom. Izračunali smo tudi korelacijske koeficiente med spremenljivkami.
Rezultati raziskave so pokazali, da so bili GSW bolj eksplozivni v prvem 10-metrskem delu, FSW pa so bili hitrejši v drugem 10-metrskem delu šprinta na 20 m. Med obema slogoma rokoborbe niso bile opažene značilne razlike pri srednji hitrosti šprinta na 20 m pri MST. Spremenljivke šprinta so pokazale negativno korelacijo s telesnimi značilnostmi pri obeh slogih, vendar pa je raven rokoborcev korelirala samo s hitrostjo GSW pri prvih 10 m šprinta. Sposobnost obvladovanja anaerobne utrujenosti pri ponavljajočih se šprintih je bila pri GSW večja kot pri FSW. Kot zaključek, intenzivnost, število intervalov in trajanje eksplozivnih vaj bi morali temeljiti na rezultatih GSW in FSW glede na zahtevnost rokoborbe pri MST.

Keywords (Slovenian)

rokoborba, ponavljajoči se šprinti, utrujenost

Complete article in PDF format

complete article