Volume 23, No. 2

Authors: Saša Jakovljević, Milivoje Karalejić, Jelena Ivanović, Erik Štrumbelj, Frane Erčulj

EFFICIENCY OF SPEED AND AGILTY DRIBBLING OF YOUNG BASKETBALL PLAYERS

UČINKOVITOST HITROSTI IN AGILNOSTI VODENJA ŽOGE PRI MLADIH KOŠARKARJIH

Abstract (English)

In the study we have measured and analyzed dribbling efficiency i.e. performance ratio (PR) of young basketball players. For this purpose five speed and agility tests (with and without the ball) were aplied on the group of 65 participants from two age groups (U16 and U18) and three players types groups (guards, forwards, centers). The results shows that guards performed the best in all tests with or without the ball, followed by forwards, while centers performed the worst. All player types achieve better results in tests without the ball, as dribbling the ball adds additional complexity to each test. The PR values are the smallest by the guards which means that basketball slow forwards and centers down more than guards. The older group players (U18) are on average better in all tests both with and without the ball. The PR is fairly consistent across all tests and there are no substantial differences between U18 and U16. We can conclude that ball dribbling has a substantial negative effect (slowdown) for speed and agility performance of heigher and less skilled players (forwards and especcilay centers), but not also for younger players.

Keywords (English)

basketball, performance ratio, speed, agility

Abstract (Slovenian)

V raziskavi smo merili in analizirali učinkovitost vodenja žoge, t. j. količnik uspešnosti (PR), pri mladih košarkarjih. 65 udeležencev, ki so bili razdeljeni v dve starostni skupini (U16 in U18) in tri skupine glede na tip igralca (branilec, krilo, center), je opravilo pet testov hitrosti in agilnosti (z žogo in brez nje). Rezultati kažejo, da so se najbolje v vseh testih z žogo in brez nje izkazali branilci, sledila so jim krila, centri pa so imeli najslabše rezultate. Vsi tipi igralcev dosegajo boljše rezultate v testih brez žoge, saj vodenje žoge povečuje kompleksnost vseh testov. Vrednosti PR so najnižje pri branilcih, kar pomeni, da žoga krila in centre upočasnjuje bolj kot branilce. Starejša skupina igralcev (U18) je v povprečju boljša v vseh testih, tako z žogo kot brez nje. PR je približno enaka pri vseh testih, zato med U18 in U16 ni bistvenih razlik. Zaključimo lahko, da ima vodenje žoge močan negativni učinek (upočasnitev) na hitrost in agilnost višjih in manj izkušenih igralcev (krila in zlasti centri), vendar pa to ne velja za mlajše igralce.

Keywords (Slovenian)

košarka, količnik uspešnosti, hitrost, agilnost

Complete article in PDF format

complete article