Volume 13, No. 2

Authors: Starosta, Wlodzimierz; Rynkiewicz, Tadeusz

Definition, structure and conditions of »ball feel« in the opinions of advanced football players

Definicija, struktura in pogoji »občutka za žogo« po mnenju vrhunskih nogometašev

Abstract (English)

Ball games are complex disciplines demanding a high level of coordination abilities from the players. This high level promotes proficient mastery of the technique. One of the particularly essential elements is the “ball feel”. Despite its indisputable importance, considerably little attention has been devoted to it in researches so far. Thus, the aims of this research were to define the level of “ball feel” depending on the training period, to establish the relation between “ball feel” and the results in the sport, to seek dependencies between “ball feel” and the dominant foot, and to define the correlation between “ball feel” and selected conditions. The research was conducted among 111 football players from seven clubs with the help of a special questionnaire composed of two parts. The first part referred to information concerning personal data, training period, age and a self-evaluation of the sided differentiation between the physical fitness of the upper and lower extremities. The second part included 22 questions connected with “ball feel” and its various conditions. The highest level of “ball feel” was observed by those questioned during the starting training period, and the lowest in the preparatory period. Those questioned observed a close relation between “ball feel” and the obtained sport result. Players involved in the research observed a connection between “ball feel” and the sided differentiation of the body; that is, right-handed players felt the ball better with their right leg, and the left-handed with their left leg.

On the basis of the obtained opinions, a conclusion stating that “ball feel” was the effect of many years of systematic training was made. This feeling depends on many factors, such as intervals in the training period, situations of stress, unfavourable external conditions, and the changing quality of the ball itself.

Keywords (English)

coordination abilities, “ball feel”, football, “ball feel” conditions, right-handed

Abstract (Slovenian)

Igre z žogo so kompleksne discipline, saj od igralcev zahtevajo visoko raven koordinacijskih sposobnosti, ki odločajo o spretnosti pri izvajanju tehnike. S tega vidika je eden izmed ključnih elementov "občutek za žogo". Kljub nedvomni pomembnosti pa raziskovanje tega elementa do sedaj ni dobilo veliko pozornosti. Cilj pričujoče raziskave je bilo definiranje ravni "občutka za žogo" v odvisnosti od obdobja treniranja, da bi s tem ugotovili povezanost med "občutkom za žogo" in športnimi rezultati, proučili povezanost "občutka za žogo" z dominantno nogo in definirali korelacijo med "občutkom za žogo" in določenimi pogoji. Raziskava je bila izvedena med 111 igralci nogometa iz sedmih klubov s pomočjo dvodelnega vprašalnika. Prvi del vprašalnika je zajemal osebne podatke, obdobje treniranja, starost in lastno vrednotenje razlik v fizičnem stanju med levimi in desnimi zgornjimi in spodnjimi ekstremitetami. Drugi del je vključeval 22 vprašanj o "občutku za žogo" in različnih pogojih. Najvišjo raven "občutka za žogo" so izrazili igralci v začetnem obdobju treniranja, najnižjo raven pa tisti v pripravljalnem obdobju. Vprašani so izrazili tesno povezanost med "občutkom za žogo" in športnim rezultatom. Vključeni igralci so izrazili tudi povezavo med "občutkom za žogo" in diferenciacijo med levimi in desnimi ekstremitetami, kar pomeni, da so desničarji žogo bolje občutili z desno nogo, levičarji pa z levo. Na podlagi zbranih mnenj igralcev lahko sklepamo, da je "občutek za žogo" posledica večletnega sistematičnega treninga. Odvisen je od mnogih dejavnikov kot so intervali obdobja treniranja, stresne situacije, neugodni zunanji pogoji in spreminjajoča se kvaliteta same ž

Keywords (Slovenian)

koordinacijske sposobnosti, "občutek za žogo", nogomet, pogoji "občutka za žogo", desničarji

Complete article in PDF format

complete article