Volume 13, No. 2

Authors: Róžańska, Dorota; Nowaczyk Chałupka, Alicja; Rostowska, Tadeusz

Motor co-ordination in children performing folk dances

Gibalna koordinacija pri otrocih plesalcih ljudskih plesov

Abstract (English)

Folk dancing adapted for the ballroom is a contemporary, developing type of motor activity. The aim of the article is to analyse the effect of this form of exercise on the development of selected co-ordination abilities in children. The tests were carried out twice on 33 dancers of both sexes and 52 non-dancing children, aged 8 and 9 years. The discussion is focused on the analysis of global motor co-ordination. In order to determine it, a test of a maximum turn in jump and test of 12 specific movements of lower limbs were used. The components of motor co-ordination, such as static and dynamic balance, as well as rhythmisation were also studied. The level of mean measure of having an ‘ear for music’ was also established. After a year-long training, an improvement in the studied characteristics was slightly greater in dancing children than in non-dancing children. The results of the global co-ordination studies and its components clearly differed between groups of dancers and non-dancers. The mean measure of having an ear for music does not differentiate the studied groups, but correlates most with other studied characteristics. Static balance correlates least with other characteristics. A small, inversely proportional correlation was found between height and weight and the results of the static balance test and between body height and rhythmisation. The results of the tests show that progress in dancing skills does not always accompany development of coordination motor abilities.

Keywords (English)

motor co-ordination, rhythmisation, children, Polish folk dances adapted for the ballroom, ear for music

Abstract (Slovenian)

Ljudski plesi, ki so prilagojeni plesnim dvoranam so sodoben, razvijajoči se tip gibalne dejavnosti. Cilj članka je analizirati učinke vadbe tovrstne dejavnosti na razvoj določenih koordinacijskih sposobnosti pri otrocih. Meritve so potekale dvakrat, vključenih pa je bilo 33 plesalcev in plesalk ter 52 otrok starih med 8 in 9 let, ki ne plešejo. Diskusija je osredotočena na analizo splošne gibalne koordinacije, ki smo jo ugotavljali s testom maksimalnega obrata v skoku in s testom 12 specifičnih gibanj spodnjih okončin. Proučevali smo tudi komponente gibalne koordinacije kot so statično in dinamično ravnotežje ter ritmičnost. Ugotovljeno je bilo tudi povprečna mera posedovanja 'ušesa za glasbo'. Po enoletnem treningu se je pokazal nekoliko večji napredek v proučevanih značilnostih pri plešočih učencih in učenkah. Rezultati merjenj splošne koordinacije in njenih komponent so jasno diferencirali skupino plesalcev od skupine neplesalcev. V povprečni meri posedovanja 'ušesa za glasbo' med obema skupinama ni bilo razlik, opazili pa smo njeno povezanost z ostalimi proučevanimi značilnostmi. Statično ravnotežje je najmanj povezano z ostalimi značilnostmi. Majhno, obratno sorazmerno povezanost je bilo mogoče opaziti med telesno višino in težo in rezultati statičnega ravnotežja ter med telesno višino in ritmičnostjo. Rezultati testov kažejo na to, da napredka v plesnih spretnostih ne spremlja vedno tudi razvoj koordinacijskih gibalnih sposobno

Keywords (Slovenian)

gibalna koordinacija, ritmičnost, otroci, poljski ljudski plesi prilagojeni plesnim dvoranam, uho za glasbo

Complete article in PDF format

complete article