Volume 13, No. 2

Authors: Kudláček, Martin; Blanková, Barbora; Filipčič, Tjaša

Indicators of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in PE in the "ATIPDPE-SL" instrument for prospective slovene physical educators and general educators

Kazalci odnosov bodočih učiteljev razrednega pouka in pouka športne vzgoje do inkluzije otrok in mladostnikov z gibalnimi ovirami v športno vzgojo, predstavljeni z "ATIPDPE-SL"

Abstract (English)

The purpose of this study was to translate and adapt the ATIPDPE-R attitudinal scale (Kudláček, Válková, Sherrill, Myers, & French, 2002), an instrument based on the theory of planned behaviour (TPB) of Ajzen (2000) and to examine the structure of the translated Slovene version, ATIPDPE-R-SL. The participants were 175 prospective educators: 124 females (average age = 22.47) and 51 males (average age = 23.78) enrolled in physical and general education teacher preparation programs in Slovenia. The conclusions are based on the ATIPDPE-RSL analysis attitudinal scale of measurements of three psychological properties (components) of behavioural beliefs (attitudes toward inclusion). Three components, which came from principal component analysis, explain more than 55 % of the variance. The components were the same as in original the study: a) positive outcomes for students, b) negative outcome for teachers, and c) negative outcome for students.

Keywords (English)

adapted physical education, theory of planned behaviour, attitudes, inclusion, physical disability.

Abstract (Slovenian)

Raziskava predstavlja prevod, prilagoditev in preverjanje strukture ocenjevalne lestvice ATIPDPE -R (Kudláček, Válková, Sherrill, Myers, & French, 2002), ki podaja odnose do inkluzije otrok in mladostnikov z gibalnimi ovirami v redno športno vzgojo. Lestvica temelji na teoriji načrtovanega obnašanja, Ajzen (2000). Za potrebe slovenskega prostora smo ocenjevalno lestvico poimenovali ATIPDPE-R-SL. V vzorec smo vključili 175 bodočih učiteljev razrednega pouka in športne vzgoje, med katerimi je bilo 124 ženskega (povprečna starost = 22.47) in 51 moškega spola (povprečna starost = 23.78). Vsi udeleženci so bili v zadnjem letu svojega študija. Rezultati nakazujejo tri strukture osebnih prepričanj, ki pojasnjujejo 55% variance. To so: a) inkluzija otrok in mladostnikov z gibalnimi ovirami v pouk športne vzgoje pomeni pozitivno izkušnjo za sovrstnike brez gibalnih ovir, b) inkluzija pomeni negativno izkušnjo in težave za učitelja, in c) inkluzija pomeni negativno izkušnjo za otroke z in brez gibalnih ovir. Vse tri strukture so bile izpostavljene tudi v študiji Kudláček, Válková, Sherrill, Myers, & French, 20

Keywords (Slovenian)

prilagojena športna vzgoja, teorija načrtovanega obnašanja, odnosi, inkluzija, gibalna oviranost.

Complete article in PDF format

complete article