Volume 13, No. 2

Authors: Dodig, Miroslav

Changes in latent structure of motor dimensions under the influence of kinesiologic operators

Spremembe v latentni strukturi motoričnih dimenzij pod vplivom kinezioloških operatorjev

Abstract (English)

On the sample of 216 male examiners 15 years of age, kinesiologic operators with context of mono-structural movement and cyclic and acyclic type were applied, and then the basic operators of isometric and isotonic type and poly-structural complex movement. The application lasted four months, with three trainings a week; each training lasted 60 min. The intensity and volume of applied operators in the initial state were 70% of maximal value of each individual, being progressively discontinuously programmed. A battery of 24 motor tests was applied to determine motor dimensions at the initial and final state of examinees and then analyzed. The factor structure of motor dimensions at the initial and final examinees state were analyzed (Little Jiffy) (Kaiser, & Rice 1974) and existence, transformation and congruence (the Tucker method) of the received structure under the influence of applied operators were established. Effected differences in factor structure are based on the formation of quality structure and on structural unity of latent dimensions. This refers to the mechanism for intensity and duration of excitation, the mechanism for movement structuring, and the mechanism of functional synergy and tonus regulation.

Keywords (English)

motor abilities, transformations process, factor analysis, congruence, latent structure, male, quantitative changes, qualitative changes

Abstract (Slovenian)

Na vzorcu 216-ih merjencev moškega spola, starih 15 let, so bili aplicirani monostrukturni kinetični dejavniki cikličnega in acikličnega tipa, osnovni dejavniki izotoničnega in izometričnega tipa in polistrukturna kompleksna gibanja. Vadba je potekala tri mesece, trikrat na teden. Posamična vadba je trajala 60 minut. Intenzivnost in obseg (v začetku 70% od maksimalnih vrednot začetnega stanja posameznika), sta bila progresivno diskontinuirano programirana. Za ocenitev motoričnih dimenzij začetnega in končnega stanja merjencev je bila uporabljena baterija 24 motoričnih testov, na osnovi katerih je bila izvedena analiza. Ugotovljena je bila faktorska struktura gibalnih dimenzij začetnega in končnega stanja (Little Jiffy) (Kaiser in Rice, 1974) ter ugotovljen eksistenca, transformacija in kongruenca dobljenih struktur pod vplivom uporabe vadbenih dejavnikov (Tuckerjeva metoda). Spremembe, ki so se pokazale v faktorskih strukturah, temeljijo na njihovem kvalitativnem oblikovanju in na strukturalni enotnosti latentnih dimenzij. To se nanaša na mehanizme za uravnavanje intenzivnosti in trajanja ekscitacije, za strukturiranje gibanja ter za funkcionalno sinergijo in regulacij ton

Keywords (Slovenian)

motorične sposobnosti, transformacijski proces, latentna struktura, moški, faktorska analiza, kongruenca, kvantitativne spremembe, kvalitativne spremembe.

Complete article in PDF format

complete article