Volume 13, No. 2

Authors: Bala, Gustav

Some internal measuring characteristics of composite motor tests

Nekatere notranje merske značilnosti sestavljenih gibalnih testov

Abstract (English)

The article applies some psychometrics concepts and measures of composite measuring instruments are to the kinesiometric (kinesmetric) issues in motor test theory. Measures of internal metric characteristics of seven composite motor tests were analysed on two samples of 117 children and 260 students of the Faculty of Physical Education in Novi Sad, Serbia. The analyses were performed under the classical and Guttman measurement models, and they included item representativeness, reliabilities and internal validities, as well as complete test representativeness, reliability, and homogeneity. It was found that the majority of the analysed motor tests had quite good metric characteristics, but some should be further improved to become measuring instruments of sufficient quality.

Keywords (English)

representativeness, reliabilities, internal validities, homogeneity, children, physical education students

Abstract (Slovenian)

Članek prenaša nekatere psihometrične koncepte in mere sestavljenega merskega instrumentarija na kineziometrično problematiko teorije gibalnih testov. Na dveh vzorcih 117 otrok in 260 študentov Fakultete za športno vzgojo v Novem Sadu, Srbija, smo analizirali mere notranjih merskih karakteristik sedmih gibalnih testov. Analize so bile izvedene na podlagi klasičnega in Guttmanovega modela merjenja in so vključevale reprezentativnost, zanesljivost in notranjo veljavnost, pa tudi celoten test reprezentativnosti, zanesljivosti in homogenosti. Izkazalo se je, da je imela večina gibalnih testov dobre merske značilnosti, nekatere pa bi bilo potrebno še nekoliko izboljšati, da bi postali dovolj kvalitetni merski instrumenta

Keywords (Slovenian)

reprezentativnost, zanesljivost, notranja veljavnost, homogenost, otroci, študenti športne vzgoje

Complete article in PDF format

complete article