Volume 13, No. 1

Authors: Sertić, Hrvoje; Segedi, Ivan; Žvan, Milan

Relations of certain anthropometric variables with the performance quality of throwing techniques in judo

Odnos nekaterih antropometrijskih spremenljivk s kakovostjo izvedbe tehnik v judu

Abstract (English)

The overall aim of the present research study was to determine the magnitude and direction of the relations of certain anthropometric variables with the quality of throwing technique performance in judo. The research was conducted with a sample of 122 male sophomores of the Faculty of Kinesiology at the University of Zagreb. The set of predictor variables consisted of a battery of 18 anthropometric variables. The quality of stationary performance throwing techniques was the variable criterion. It was assessed by five expert judo judges. The following hypothesis was established: sufficient quality performance of throwing techniques depends on the anthropometric characteristics of a thrower. For testing the hypothesis and for determining the relations between certain anthropometric variables and throwing technique performance, quality regression analysis and factor analysis were used. Statistically significant relations were obtained between the predictor groups of anthropometric variables in the latent space with the criterion of judo throwing technique performance from a standing-still-position.

Keywords (English)

judo, anthropometry, throwing technique, performance quality

Abstract (Slovenian)

Cilj predstavljene raziskave je bil ugotoviti velikost in smer odnosov nekaterih antropometrijskih mer s kakovostjo izvedbe tehnike metov pri judu. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 122 študentov drugega letnika Fakultete za kineziologijo v Zagrebu. Serijo prediktorskih spremenljivk je sestavljala baterija 12 antropometrijskih mer. Kakovost statične izvedbe tehnik metov je bila odisna spremenljivka, ki jo je določala peterica sodnikov juda. Preverjali smo hipotezo, po kateri je zadostna kakovost izvedbe tehnik metov odvisna od antropometrijskih lastnosti izvajalca meta. Za preverjanje hipoteze in ugotavljanje odnosov med nekaterimi antropometrijskimi spremenljikami in kakovostjo izvedbe metov smo uporabili regresijsko in faktorsko analizo. Pokazale so se statistično značilne povezave med serijo prediktorskih antropometrijskih spremenljivk v latentnem prostoru in tehnikami metov, izvedenimi iz statičnega polož

Keywords (Slovenian)

judo, antropometrija,tehnika metov, kakovost izvedbe

Complete article in PDF format

complete article