Volume 13, No. 1

Authors: Miletić, Đurđica; Jeličić, Mario; Oreb, Goran

The effects of a visual model and knowledge of performance on dance skills

Vpliv vizualnega modela in gibalnega znanja na plesne spretnosti

Abstract (English)

The influence of two methods of providing information for women aged 19.5 who were novices and learning basic Cha-Cha dance figures was examined. One group (N=19) obtained information by watching a model performed by an expert; with the second group (N=19) information was provided as verbal perspective feedback or knowledge of performance, while in the third group (N=18) both of these two sources of information provided interacted in a learning situation. The acquisition at the beginning and at the end of the motor stage of the learning process and the retention (two weeks later) of seven basic Cha-Cha dance figures was measured. The results based on these measurements in the acquisition test showed that all three sources, without any significant differences (ANOVA) in information, provided sufficient information for the subjects to improve their performance and to achieve comparable levels of skill. However, according to the results of the retention test a mere visual demonstration is an insufficient source of the information required by novices to develop a memorial representation of the skills (basic Cha-Cha dance steps).

Keywords (English)

motor learning, augmented feedback, Cha-Cha dance steps

Abstract (Slovenian)

Članek proučuje vpliv dveh različnih metod podajanja informacij pri učenju osnov plesa Cha-Cha med 19.5 let starimi začetnicami. Ena skupina (N=19) je informacije dobivala prek demonstracije strokovnjakov, druga skupina (N=19) prek razlage in verbalnih povratnih informacij, medtem ko je tretja skupina informacije dobivala prek obeh virov, ki sta se prepletala v učni situaciji. Stopnja pridobivanja in ohranjanja znanja sedmih osnovnih figur Cha-Cha je bilo pri vseh udeleženkah preverjeno na začetku in ob koncu vsake motorične stopnje. Rezultati, ki so temeljili na preverjanju pridobljenega motoričnega znanja prek vseh treh učnih metod, so pokazali, da ni bilo statistično značilnih razlik (ANOVA) v ravni doseženega znanja in da so vse merjenke zvišale svoj nivo znanja in dosegle primerljivo znanje, rezultati preverjanja ohranjanja znanja pa so pokazali, da zgolj vizualna demonstracija ni zadosten vir informacije, ki bi začetnicam omogočil spominsko predstavo motoričnih spretnosti (osnovnih korakov Cha-C

Keywords (Slovenian)

gibalno učenje, izboljšanje povratne informacije

Complete article in PDF format

complete article