Volume 13, No. 1

Authors: Leskošek, Bojan; Strel, Janko; Kovač, Marjeta

Differences in physical fitness between normal-weight, overweight and obese children and adolescents

Razlike v motoričnih sposobnostih med normalno težkimi, pretežkimi in debelimi otroci in mladostniki

Abstract (English)

The aim of the study was to examine the relationship between obesity and the physical (motor) fitness of children and youth. In spring 2005, more than 80 % of the Slovenian schoolchild population from 7 to 18 years participated in a national fitness evaluation system (Sports Educational Chart), similar to Eurofit. The sample of subjects was divided into normal-weight, overweight and obese groups on the basis of their body mass index and according to internationally recognised IOTF norms. The groups were compared with a MANOVA analysis in eight physical fitness items. The biggest differences between the groups were found in items that required movement of the whole body mass. In items which involved only small body parts, the differences between the groups were small or even non-existent, suggesting that the motor abilities of obese children are not less than those of the normal population. At the end, suggestions for physical activity programmes for obese children are presented.

Keywords (English)

body mass index, obesity, fitness, children

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil preučiti odnos med debelostjo in motoričnimi zmožnostmi otrok in mladostnikov. Spomladi 2005 je več kot 80 % populacije šoloobveznih otrok v starosti od 7 do 18 let sodelovalo v nacionalnem sistemu za preverjanje motoričnih sposobnosti športno-vzgojni karton, ki je podoben sistemu Eurofit. Vzorec je bil razdeljen na normalno težke, pretežke in debele otroke v skladu z mednarodno uveljavljenimi IOTF normami. Skupine so se primerjale po metodi MANOVA v 8 motoričnih testih. Največje razlike so bile v testih, ki zahtevajo gibanje celotnega telesa. V testih, pri katerih gre za premikanje manjših delov telesa, so bile razlike majhne ali pa jih sploh ni bilo. To je navedlo na zaključek, da (prirojene) motorične sposobnosti otrok s preveliko telesno težo v povprečju niso manjše od sposobnosti njihovih normalno težkih vrstnikov. Na koncu so podani še napotki glede vadbe predebelih ot

Keywords (Slovenian)

indeks telesne mase, debelost, motorične sposobnosti, otroci

Complete article in PDF format

complete article