Volume 13, No. 1

Authors: Leibinger, Éva; Hamar Pál; Völgyi, Eszter; Dancs, Henrietta

Hungarian PE Teachers' opinions about current issues of PE learning and teaching methods

Mnenje madžarskih učiteljev športne vzgoje o aktualni problematiki poučevanja športne vzgoje in učnih metodah

Abstract (English)

The political transition in Hungary triggered a series of changes in society and in education bringing new value preferences. As ideological, moral and ethical factors have been brought to the forefront, education as a value-transformation medium should be also changed. The opinions of 492 Hungarian PE teachers about current questions of Physical Education learning and teaching methods were in the focus of this study. A questionnaire of 18 items with a 5-grade Likert-scale was used. Opinions of groups (sorted according to age, qualification and workplace (settlement type) of teaching) – were compared using the Statistica Program for Windows 6.0. During the examination, it could be established that the approach of Hungarian PE teachers is formed by European attitudes, but that Hungarian education is looking for a balance between reforms and traditions.

Keywords (English)

Hungarian public education, PE teachers, teaching methods

Abstract (Slovenian)

Politična tranzicija na madžarskem je s seboj prinesla vrsto sprememb v družbi in izobraževanju, saj so se vzpostavile nove vrednote. S tem, ko so v ospredje stopili ideološki, moralni in etični dejavniki, se je tudi izobraževanje kot transformacijski medij moralo spremeniti. Pričujoča raziskava se je osredotočala na mnenje 492 madžarskih učiteljev športne vzgoje o aktualnih vprašanjih učenja in poučevanja športne vzgoje. Uporabljen je bil vprašalnik 18 vprašanj na 5-stopenjski Likertovi lestvici. Mnenja različnih skupin učiteljev (glede na starost, kvalifikacijo in tip kraja zaposlitve) smo primerjali s pomočjo programa Statistica za Windows 6.0. Raziskava je pokazala, da načine dela madžarskih učiteljev športne vzgoje opredeljujejo evropska načela, da pa madžarsko šolstvo še vedno išče ravnovesje med reformami in tradic

Keywords (Slovenian)

madžarsko javno šolstvo, učitelji športne vzgoje, učne metode

Complete article in PDF format

complete article