Volume 16, No. 1-2

Authors: Mateos, Marina: Torregros Miguel; Cruz, Jaume

Evaluation of a career assistance programme for elite athletes: satisfaction levels and exploration of career decision making and athletic-identity

Ocena programa pomoči za razvoj kariere vrhunskih športnikov: stopnja zadovoljstva ter proučevanje kariernega odločanja in športne identitete

Abstract (English)

This aim of this study was to evaluate a career assistance programme for elite athletes. This was achieved by assessing satisfaction levels, as well as by examining the variables of athletic identity and career-related difficulties. Thirty-five athletes completed three measures: a survey to assess the programme, the Career Decision-making Difficulties Questionnaire and the Athletic Identity Measurement Scale. The evaluation of the programme was positive, as satisfaction levels were high, and the level of career decision-making difficulties tended to be reduced in relation to the amount of time spent in the programme. Participants showed difficulties in three aspects of career decision-making: indecisiveness, dysfunctional beliefs and lack of information in the career decision-making process. This suggests that athletes may not feel as confident with their choices as first thought; this is something the programme needs to address. There were differences in difficulties related to career decision-making between groups of athletes that had been involved in the programme for different lengths of time. Athletic identity was shown to be related to dysfunctional beliefs; however, athletic identity did not correlate with global levels of career decision-making difficulties. Further research evaluating similar programmes is warranted in order to assess how effective career assistance programmes are, as well as clarifying the role that dysfunctional beliefs play in the context of career decision making for elite athletes.

Keywords (English)

sport career, career assistance programme, transition, satisfaction, athletic identity, decision-making process

Abstract (Slovenian)

Cilj raziskave je oceniti program pomoči za razvoj kariere vrhunskih športnikov. V raziskavi smo ocenjevali stopnjo zadovoljstva ter proučili spremenljivke športne identitete in težav, povezanih s kariero. Petintrideset športnikov je izpolnilo tri instrumente: anketo za ocenjevanje programa, vprašalnik o težavah pri kariernem odločanju in lestvico za merjenje športne identitete. Program je bil ocenjen pozitivno in ravni zadovoljstva so bile visoke, s kariernim odločanjem povezane težave pa so se zmanjšale sorazmerno s časom vključitve v program. Sodelujoči so navajali težave, povezane s tremi vidiki kariernega odločanja: neodločenost, disfunkcionalna prepričanja in pomanjkanje informacij v procesu kariernega odločanja. Rezultati kažejo, da čeprav se sprva zdi, športniki niso povsem prepričani v svojo izbiro. Temu se mora v prihodnje posvetiti v večji meri. Med skupinami športnikov, ki so različno dolgo sodelovali v programu, so se pojavile razlike v težavah, povezanih s kariernim odločanjem. Za športno identiteto se je izkazalo, da je povezana z disfunkcionalnimi prepričanji, vendar pa korelacije med športno identiteto in globalnimi ravnmi težav v zvezi s kariernim odločanjem nismo odkrili. Za oceno učinkovitosti programov pomoči za razvoj kariere bi bilo treba še nadalje raziskati podobne programe ter pojasniti vlogo disfunkcionalnih prepričanj v procesu kariernega odločanja vrhunskih športni

Keywords (Slovenian)

športna kariera, program pomoči za razvoj kariere, prehod, zadovoljstvo, športna identiteta, proces odločanja

Complete article in PDF format

complete article