Volume 12, No. 1

Authors: Zenić, Nataša; Rausavljević, Nikola; Berčič, Herman

Leisure-time physical activities: the anthropological benifits and health risks

Telesna aktivnost v prostem času: antropološke prednosti in zdravstvena tveganja

Abstract (English)

There is an evident lack of data concerning the influence of different leisure-time physical activities (LTPAs) on certain dimensions of anthropological status. In this paper we try to: (1) group and identify the LTPAs taking into consideration the problems of potential anthropological benefits and health risks (benefit-risk); and (2) define the benefit-risk factors discriminating between the observed groups of LTPA. In total, twenty LTPAs were measured on a set of nine variables (seven anthropological benefits and two health risk variables). Using cluster analysis, three homogenous groups of LTPAs are identified. Discriminant canonical analysis shows that the first group (monostructural – cyclic LTPAs) is characterised by low cardio-risk and a low risk of injury, but also high cardio-transformational possibilities. The second group (low energy demanding activities) is identified as low-risk LTPA, while the third group (polystructural activities) is identified as high risk – the high anthropological benefit group. Possible explanations are discussed. The results of the present study should be used in future efficient and precise analyses of the transformational effects and in the health-risk screening of different LTPAs.

Keywords (English)

recreation, objectivity, kinesiology

Abstract (Slovenian)

Očitno je, da primanjkuje podatkov o vplivih različnih prostočasnih telesnih aktivnostih (LTPA) na določene dimenzije antropološkega stanja. S to raziskavo smo skušali: (1) razvrstiti in identificirati prostočasne telesne aktivnosti (LTPA) upoštevajoč probleme potencialnih antropoloških prednosti in zdravstvenega tveganja (prednost - tveganje); (2) definirati dejavnike prednost-tveganje z razlikovanjem med opazovanimi skupinami prostočasnih telesnih aktivnosti (LTPA). Skupno smo izmerili 20 prostočasnih telesnih aktivnosti v nizu devetih spremenljivk (sedem spremenljivk antropoloških prednosti in dve spremenljivki zdravstvenih tveganj). Z uporabo metode razvrščanja v skupine (cluster analysis) smo določili 3 homogene skupine prostočasnih telesnih aktivnosti (LTPA). Kanonska diskriminantna analiza je pokazala, da je za prvo skupino (enostrukturne - ciklične aktivnosti LTPA) značilno nizko kardiološko zdravstveno tveganje in nizka nevarnost poškodb, a hkrati visoka verjetnost tveganja kardioloških sprememb. Pri drugi skupini (nizko energijsko zahtevne aktivnosti) smo ugotovili, da je to skupina z nizkim tveganjem, tretja skupina (večstrukturne aktivnosti) pa je skupina z visokim tveganjem in velikimi antropološkimi prednostmi. V raziskavi so pojasnjene možne razlage. Rezultate raziskave je potrebno uporabiti v prihodnjih racionalnih in natančnih analizah o transformacijskih vplivih, kot tudi v zgodnje odkrivanje zdravstvenih tveganj pri prostočasnih telesnih aktivnos

Keywords (Slovenian)

prostočasne telesne dejavnosti, antropološke prednosti, zdravstveno tveganje.

Complete article in PDF format

complete article