Volume 12, No. 1

Authors: Maciaszek, Janusz

Body composition and motor fitness as determinants of body balance in elderly men

Telesna konstitucija in motorične sposobnosti kot determinanti telesnega ravnotežja pri starejših moških

Abstract (English)

The aim of the study is to specify the relationships of motor fitness and body composition with body balance parameters determined during changes in its location in space.

The study covers 126 men aged 60 to 83. These men were recruited to participate by using direct mailings and community efforts. Body composition is estimated on the basis of bioimpedance measurement. Motor fitness is measured on the basis of tests from the Senior Fitness Test: 30-second chair stand, 8 foot up-and-go, 2 minute step-in place test, chair sit and reach test (Rykli, Jones 2001). Balance is measured using a computer posturographic system PE (a platform with four tensometric converters). During the measurements, deflections in the set scope and direction are analysed.

The relationships between the age and posturographic parameters are noted (r = 0.18 r = - 0.35). Significant relationships are found for muscle mass and the percentage of task performance (r = 0.34, p ( 0.01) and total path (r = - 0.19, p ( 0.05). The strong relations with all balance parameters are displayed by agility (r = 0.27 to r = -0.40). However, the strength of lower limbs and endurance are significantly related with the time of reaching the specified area and percentage of task performance (r = - 0.26 to r = -0.32).

The capability to keep one’s body balance during changes in its position in space depends on the age of the subjects and the factors of motor fitness related to muscle mass.

Keywords (English)

elderly, body balance, motor fitness, body composition

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil ugotoviti odnos med motorično sposobnostjo ter telesno konstitucijo in parametri telesnega ravnotežja, ki so posledica sprememb telesnega položaja v prostoru. V raziskavo je bilo vključenih 126 moških starih od 60 do 83 let. Telesno konstitucijo smo ugotavljali z bioimpedančnim merjenjem. Motorične sposobnosti so bile izmerjene na osnovi Senior Fitness Test - testa telesne pripravljenosti za starejše (Jones & Rikli, 2001). Ravnotežje smo merili s pomočjo računalniškega posturografičnega sistema PE (plošča s štirimi tenziometričnimi pretvorniki). Med merjenji smo analizirali odstopanja v danem območju in smeri. Rezultati so pokazali statistično značilno povezanost med starostjo in posturografičnimi parametri, prav tako pa tudi med mišično maso in deležem izvedbe nalog ter skupno potjo. Povezave vseh parametrov ravnotežja z gibljivostjo so statistično značilne. Moč spodnjih okončin in vzdržljivost sta značilno povezani s časom za doseganje določenega področja in deležem izvedbe nalog. Na podlagi rezultatov lahko zaključimo, da je sposobnost ohranjanja ravnotežja ob spremembah telesnega položaja odvisna od starosti posameznika in dejavnikov motorične pripravljenosti, ki so povezani s mišično m

Keywords (Slovenian)

starostniki, telesno ravnotežje, motorična pripravljenost, telesna konstitucija

Complete article in PDF format

complete article