Volume 12, No. 1

Authors: Bala, Gustav; Popović, Boris; Sabo Erne

Influence of the kindergarten period on the development of children's psychosomatic characteristics

Učinki predšolskega obdobja na razvoj otrokovih psihosomatskih značilnosti

Abstract (English)

A battery of 11 anthropometric measures, 4 cardio-respiratory tests, 4 school-readiness tests, and 16 motor tests was administrated on a sample of 660 pre-school children (333 boys and 327 girls) just about to enrol in the first grade to analyse the influence of the kindergarten period on the development of the children’s psychosomatic characteristics. The entire sample of children was divided into six groups by gender and the duration of kindergarten attendance (kindergarten period of 5, 3 years or 8-9 months).

The results show that the entire education and motor activities in kindergarten contribute significantly to the development of children’s psychosomatic characteristics, especially in terms of their school readiness and motor abilities. The greatest school readiness was found in those children who have attended kindergarten for a long period, and the worst in those children who have attended kindergarten for only one school year or less before enrolling in the first grade.

Keywords (English)

pre-school children, anthropometric characteristics, motor abilities, cardio-respiratory abilities, school readiness.

Abstract (Slovenian)

Na vzorcu 660 predšolskih otrok (333 dečkov in 327 deklic), ki so bili tik pred vstopom v šolo, smo uporabili baterijo 11 antropometričnh meritev, 4 kardio-respiratornih testov, 4 testov pripravljenosti za šolo in 16 motoričnih testov, s katerimi smo analizirali učinke predšolskega obdobja na razvoj otrokovih psihosomatskih značilnosti. Celoten vzorec otrok smo razdelili v šest skupin po spolu in po trajanju obiskovanja vrtca (trajanje obiskovanja vrtca od 8 do 9 mesecev, 3 leta in 5 let). Rezultati raziskave so pokazali, da celotna vzgoja in motorične aktivnosti v vrtcu pomembno prispevajo k razvoju otrokovih psihosomatskih značilnosti, predvsem ko govorimo o njihovi pripravljenosti za vstop v šolo in motoričnih sposobnostih. Najvišja stopnja pripravljenosti za šolo je bila ugotovljena pri otrocih, ki so pred vstopom v šolo obiskovali vrtec daljše obdobje, manjša stopnja pa pri otrocih, ki so pred vstopom v šolo obiskovali vrtec eno leto ali m

Keywords (Slovenian)

predšolski otroci, antropometrične značilnosti, motorične sposobnosti, kardio-respiratorne sposobnosti, pripravljenost za šolo

Complete article in PDF format

complete article