Volume 12, No. 1

Authors: Bala, Gustav; Madić, Dejan

Influence of the selection of motgor samples on the parsimony of motor space

Vpliv izbire vzorcev motoričnih testov na parsimoničnost motoričnega prostora

Abstract (English)

The results obtained point to the need to respect elementary principles when defining the structures in an analysed sample of variables. Namely, every hypothetical factor should be evaluated by at least three motor tests with good metric characteristics and every hypothetical research model should be balanced, meaning that every factor should be evaluated by the same number of motor variables. In this way, the relevant characteristics of the primary factor, as well as the highest order of a certain hierarchical factor model, can be obtained.

Keywords (English)

motor test, hypothetical factor model, parsimony

Abstract (Slovenian)

Pričujoča študija ugotavlja značilnosti izbiranja vzorcev motoričnih testov z vidika parsimoničnosti motoričnega prostora. Rezultati raziskave so pokazali, da je potrebno pri definiranju struktur analiziranih vzorcev spremenljivk upoštevati osnovna načela. Velja izpostaviti dve načeli: a) vsak hipotetični dejavnik mora biti preverjen z vsaj tremi motoričnimi testi z dobrimi merskimi značilnostmi in b) vsak hipotetični raziskovalni model mora biti uravnotežen, kar pomeni, da se vsak dejavnik preverja z enakim številom motoričnih spremenljivk. Z upoštevanjem teh načel lahko ugotovimo relevantne značilnosti primarnih faktorjev in faktorjev višjega reda izbranega hierarhičnega faktorskega mod

Keywords (Slovenian)

motorični test, hipotetični faktorski model, parsimoničnost

Complete article in PDF format

complete article