Volume 10, No. 2

Authors: Videmšek, Mateja; Videmšek, Petja; Štihec, Jože; Karpljuk, Damir

Sports activity and eating habits of 14 year-old male and female pupils

Športna dejavnost in prehranske navade štirinajstletnih deklic in dečkov

Abstract (English)

The aim of this study is to analyse sports activity and eating habits of 14 year-old male and female pupils. A questionnaire including 23 variables has been used to survey 87 8th grade boys and girls from a primary school in Ljubljana. We have established that on average boys and girls alike have a normal body weight and that 70% of them are satisfied with their appearance. 14 year-old pupils follow a healthy way of eating – the majority has three to five meals a day, mostly eating at home. More than half of the them visit McDonald’s less than once a month. 11% of 14 year-old pupils smoke at present, and almost 50% of them drink alcohol, primarily on special occasions. Very few pupils (12%, more boys than girls though) do not practice sport in their spare time. There are significantly more boys who practice sport on a daily basis. Those children, who are more active in sport, smoke or drink alcohol less frequently. It can be concluded that sport is a tool for developing motor abilities in young people and maintaining their health. In addition, sport helps protect young people against various addictions, indifference, bad influence of the street and modern trends as well as develop a positive self image.

Keywords (English)

youth, sport, healthy eating, fast food

Abstract (Slovenian)

Namen raziskave je bil analizirati športno dejavnost in prehranske navade štirinajstletnih učencev in učenk. Z anketnim vprašalnikom, ki vsebuje 23 spremenljivk, smo anketirali 87 učencev in učenk, ki obiskujejo 8. razred osemletne osnovne šole v Ljubljani. Ugotovili smo, da imajo tako fantje kot dekleta v povprečju normalno telesno maso in so večinoma (70%) zadovoljni s svojo zunanjostjo. Štirinajstletniki imajo zdrav način prehranjevanja, saj jih večina (83%) poje na dan tri do pet obrokov, najpogosteje se prehranjujejo doma. V restavracijo Mc Donald's hodijo bolj poredko - več kot polovica obišče restavracijo le manj kot enkrat na mesec. Trenutno kadi 11% štirinajstletnikov, skoraj polovica pa jih pije alkoholne pijače, največ ob posebnih priložnostih. Rezultati ankete so pokazali, da se zelo malo učencev (12%) - več fantov kot deklet - v popoldanskem času ne ukvarja s športom, da pa je bistveno več fantov kot deklet športno aktivnih vsak dan. Tisti otroci, ki se več ukvarjajo s športom, manj kadijo in manj pogosto pijejo alkoholne pijače. Menimo, da je šport sredstvo, s pomočjo katerega mladi razvijajo gibalne sposobnosti in ohranjajo zdravje, poleg tega pa se lahko obvarujejo tudi pred različnimi oblikami zasvojenosti, brezvoljnostjo, slabimi vplivi ulice, modnih trendov in oblikujejo pozitivno samopod

Keywords (Slovenian)

mladostnik, šport, zdrava prehrana, hitra prehrana

Complete article in PDF format

complete article