Volume 10, No. 2

Authors: Škof, Branko; Cecić Erpič, Saša; Boben, Dušica; Zabukovec, Vlasta

Differences in some psychological characteristics between pupils with positive and negative attitudes towards endurance activities in physical education

Razlike v nekaterih psiholoških značilnostih med učenci s pozitivnimi in učenci z negativnimi stališči do vzdržljivostnih aktivnosti v športni vzgoji

Abstract (English)

The aim of the study was to find out which factors of motivational orientation, attitudes towards sports activity, classroom climate, children’s competency in the physical education classes and their actual sports activity most significantly differentiate pupils with positive and negative attitudes towards physically demanding, i.e. endurance contents. The study included 1477 pupils from 33 primary and 33 high schools from all 12 Slovenian regions. Discriminant analysis showed that the most significant differences between groups of pupils with positive and negative attitudes towards physically more demanding activities resulted from: level of participation in sports activity, appreciation of health and ascetic components of physical activity, task orientation focus and endeavour to improve oneself. To increase the influence of physical education on young people’s lifestyle and the role of physical activity in their system of values, it would be reasonable to improve explication of the physical education process (better knowledge and understanding) and focus more attention on pedagogical approach so as to develop pupils’ inner motivation.

Endurance contents should play a very important role in this process.

Keywords (English)

attitudes, physical education, endurance activities, pupils

Abstract (Slovenian)

Namen študije je bil ugotoviti, kateri dejavniki s področja motivacijske orientiranosti, stališč do športne aktivnosti, razredne klime, kompetentnosti učencev pri pouku športne vzgoje in njihove dejanske športne aktivnosti v največji meri diferencirajo skupine učencev s pozitivnimi in nizkimi stališči do telesno zahtevnejših - kondicijskih vsebin. V študijo je bilo vključenih 1477 učencev in dijakov 33 osnovnih in 33 srednjih šol iz vseh 12 regij Slovenije. Diskriminantna analiza je pokazala, da skupino učencev s pozitivnimi stališči do telesno zahtevnejših športnih aktivnosti od skupine z negativnimi stališči v največji meri ločijo obseg njihove športne aktivnosti, vrednotenje zdravstvene in asketske komponente telesne aktivnosti, v nalogo usmerjena ciljna naravnanost in težnja k lastnemu napredku. Za pomembnejši vpliv športne vzgoje na življenjski slog mladine in povečanje vloge telesne dejavnosti v njihovemvrednostnem sistemu je zato smiselno izboljšati osmišljenost procesa športne vzgoje (več znanj in razumevanja itd.) in usmerjati več pozornosti v pedagoška ravnanja za razvoj notranje motivacije učencev. Kondicijske vsebine bi v tem procesu morale imeti zelo pomembno vl

Keywords (Slovenian)

stališča, športna vzgoja, vzdržljivostne aktivnosti, učenci

Complete article in PDF format

complete article