Volume 10, No. 2

Authors: Cecić Erpič, Saša; Boben, Dušica; Škof, Branko; Zabukovec, Vlasta; Barić, Renata

Psychometric properties of the motivational climate inventory in physical education: a confirmatory factor analysis

Psihometrične značilnosti vprašalnika za merjenje motivacijske klime pri pouku športne vzgoje: konfirmatorna faktorska analiza

Abstract (English)

Motivational climate which determines situational goal structure can be comprehended as a joint goal orientation of individuals sharing the same learning environment or situation. There are two basic patterns of motivational climate, namely learning oriented climate and performance oriented climate. Papaioannou (1994) developed a Learning and Performance Orientations in Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ) based on Ames’ (1992) comprehension of the motivational climate. LAPOPECQ assesses pupils’ perception of goal orientations during physical education classes. The aim of this research was to examine the psychometric characteristics of the Slovenian version of LAPOPECQ. 171 pupils (39% boys, 61% girls) from different primary and secondary schools took part in the study. The results of factor analysis showed that the factor structure of the Slovenian version closely fits the structure of the original version of LAPOPECQ. The instrument consists of five factors measuring teachers’ behaviours, pupils’ satisfaction with learning, climate with clear-normative based criteria, climate with clear-ability based criteria and pupils’ worries about mistakes. The results show that the Slovenian version of LAPOPECQ is a reliable and metrically suitable instrument for assessing the motivational climate in the context of physical education.

Keywords (English)

achievement orientation, motivation, motivational climate, physical education, psychometric characteristics

Abstract (Slovenian)

Motivacijska klima določa situacijsko ciljno strukturo, ki jo lahko pojmujemo tudi kot skupno ciljno orientacijo posameznikov v določenem učnem okolju ali situaciji. Obstajata dva temeljna vzorca motivacijske klime: klima, usmerjena k učenju in razvoju spretnosti, ter klima, usmerjena k izražanju superiorne izvedbe in doseganju rezultata. Na podlagi Amesovega (1992) pojmovanja motivacijske klime je Papaioannou (1994) razvil vprašalnik Learning and Performance Orientations in Physical Education Classes Questionnaire (LAPOPECQ), ki meri učenčevo zaznavanje ciljnih orientacij pri urah športne vzgoje. Namen članka je ugotoviti psihometrične karakteristike slovenske priredbe instrumenta. V študiji je sodelovalo 171 učencev iz različnih osnovnih in srednjih šol (39 % dečkov, 61 % deklic). Rezultati faktorske analize so pokazali, da se faktorska struktura slovenske različice instrumenta v veliki meri sklada z originalno. Vprašalnik ima pet faktorjev, ki merijo učiteljevo vedenje, zadovoljstvo učencev z učenjem, uspeh definiran z normativnimi kriteriji, uspeh definiran s sposobnostmi ter zaskrbljenost zaradi napak. Rezultati kažejo, da je slovenska različica LAPOPECQ zanesljiv in metrijsko ustrezen instrument za merjenje motivacijske klime v kontekstu športne vzg

Keywords (Slovenian)

ciljna orientacija, motivacija, motivacijska klima, športna vzgoja, psihometrične karakteristike

Complete article in PDF format

complete article