Volume 23, No.2

Authors: Johanna Weber, B. Chittibabu

TACTICAL DEMANDS AND DEVELOPMENT OF TACTICAL SKILL IN FEMALE TEAM HANDBALL

TAKTIČNE ZAHTEVE IN RAZVOJ TAKTIČNIH SPOSOBNOSTI V ŽENSKEM EKIPNEM ROKOMETU

Abstract (English)

Team handball requires well-developed tactics-skill from all players.
The influence of position-specific issues on the tactics-skill of female
players is still unclear, although players on different positions differ
regarding other performance factors. The effect of age and playing
experience on tactics-skill for players of different positions has to
be specified, since the recent discussion hints that there might be
connections between these factors and handball-specific success. To
substantiate position-specific demands, 652 female handball players
(14 - 52 years, 153 - 190 cm, 43 - 119 kg) from German leagues at all
levels were tested as part of a broader study concerning their tacticsskill
using a video-based test.
Expertise has been measured using the players` biography.
Additionally, constitutional, conditional, technical and psychological
handball-relevant factors have been assessed. There are positional
differences regarding tactics-skill and correlations between expertise
and specialization concerning back players (e. g. half backs with
ρ≥0.409), hinting that specialization might be a limiting performance
factor for backs. Half backs display the best results followed by centre
backs, wings, pivots and goalkeepers. When considering expertise
gathered during youth, several different expertise-related factors
per position correlate positively with tactics-skill. When testing
for correlations between physical fitness, constitutional factors and
tactics-skill, the correlations are negative on some positions (e. g.
bodyfat for pivots with ρ≤-0.275). This could mean that less fit players
are not able to gain sufficient tactical experience. Consequently it
might be helpful to base position-specific selection and training on
scientific findings to make use of all players` full potential.

Keywords (English)

demands profile, tactics, positions, selection, fitness

Abstract (Slovenian)

Ekipni rokomet od vseh igralcev zahteva dobro razvite taktične
sposobnosti. Vpliv igralnega mesta na taktične sposobnosti igralk
je še vedno nejasen, čeprav se igralke na različnih mestih med seboj
razlikujejo po drugih dejavnikih uspešnosti. Vpliv starosti in igralnih
izkušenj na taktične sposobnosti igralk na različnih igralnih mestih
je treba natačneje opredeliti, saj najnovejše razprave kažejo, da obstaja
povezava med omenjenimi dejavniki in uspešnostjo v rokometu. Da
bi lahko raziskali zahteve, ki so specifične za igralni položaj, smo v
širše zasnovano študijo vključili 652 rokometašic (14–52 let, 153–190
cm, 43–119 kg) iz nemških rokometnih lig na vseh ravneh, kjer smo
s pomočjo video-testa preučevali njihove taktične sposobnosti.
Strokovnost smo merili na podlagi življenjepisov igralk. Poleg tega
smo ocenili tudi tiste dejavnike v zvezi s telesno zgradbo, kondicijo,
tehniko in psihološkim stanjem, ki so pomembni za rokomet. Pri
taktičnih sposobnostih obstajajo razlike glede na igralni položaj, prav
tako smo odkrili korelacijo med strokovnostjo in specializacijo pri
zunanjih igralkah (npr. leva ali desna zunanja, ρ ≥ 0,409), kar kaže
na to, da je lahko specializacija omejujoč dejavnik pri uspešnosti
zunanjih igralk. Leve ali desne zunanje igralke so imele najboljše
rezultate, za njimi srednje zunanje, krila, krožne napadalke in
vratarke. Ob upoštevanju strokovnega znanja, ki so ga pridobile v
mladosti, je več različnih dejavnikov, povezanih s strokovnostjo in
igralnim mestom, pozitivno koreliralo s taktično sposobnostjo. Ko
smo testirali korelacije med telesno pripravljenostjo, dejavniki telesne
zgradbe in taktično sposobnostjo, so bile te pri nekaterih igralnih
mestih negativne (npr. telesna maščoba pri krožnih napadalkah, ρ≤
–0,275). To bi lahko pomenilo, da slabše telesno pripravljene igralke
niso sposobne pridobiti dovolj taktičnih izkušenj. Zato je lahko v
veliko pomoč, da tako selekcijo kot trening, ki sta prirejena igralnemu
mestu, opremo na znanstvene izsledke, da bi tako izkoristili celoten
potencial vseh igralk.

Keywords (Slovenian)

zahteve igralnih mest, izbira, telesna priprava

Complete article in PDF format

complete article